Arbeidstakeroppfinnelser - arbeidsgivers rettigheter, plikter og muligheter

Publisert:

Hvem eier oppfinnelser som skapes av ansatte? I en rekke virksomheter utgjør immaterielle verdier en viktig del av selskapets kapital. Immaterielle verdier omfatter alle eiendeler som ikke er av fysisk substans, som oppfinnelser, design, know-how, kjennetegnsrettigheter og bedriftshemmeligheter.

Ofte skapes slike immaterielle verdier av selskapets ansatte. Virksomheter med god kunnskap om hvordan selskapet kan sikre seg rettigheter i forhold til verdier skapt av sine medarbeidere, har således et bedriftsmessig fortrinn.

Alle bedrifter bør vurdere å regulere spørsmålet om eierskap sine immaterielle verdier i de enkeltes ansettelseskontrakter. Som hovedregel står arbeidsgiver nemlig fritt til å fastsette at disse rettigheter som ansatte skaper/utvikler i tilknytning til arbeidsforholdet tilfaller selskapet vederlagsfritt.

Når det gjelder patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte derimot, gjelder enkelte begrensninger i partenes avtalefrihet. Bakgrunnen for dette er at spørsmålet om rettigheter til slike oppfinnelser er regulert i arbeidstakeroppfinnelsesloven som til dels inneholder ufravikelige bestemmelser. Denne loven gjelder oppfinnelser, ikke andre åndsprodukter og heller ikke fysiske produkter, f.eks. innsamlet biologisk materiale. En oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, hvor løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Arbeidsgivers rettigheter til arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidsgiver kan på visse vilkår kreve eiendomsrett eller bruksrett til slike oppfinnelser, blant annet når oppfinnelsen er skjedd i samband med tjenesten og at utnyttelse vil falle innenfor bedriftens virkeområde. Arbeidstaker som gjør denne typen oppfinnelser er forpliktet til å melde fra skriftlig til arbeidsgiver ”uten unødig opphold”. Dersom virksomheten ønsker rettigheter til oppfinnelsen, må det gis beskjed om dette innen 4 måneder etter at meldingen fra arbeidstakeren ble mottatt. Regelen om skriftlig meldeplikt bør under enhver omstendighet kommuniseres tydelig til de ansatte.  Regelen kan inntas i den enkeltes avtale eller i virksomhetens personalhåndbok. For at de ansatte selv skal slippe å vurdere hvilke oppfinnelser arbeidsgiver kan kreve overdratt, kan det være hensiktsmessig å utforme regelen på en slik måte at arbeidstaker er forpliktet til å informere om enhver oppfinnelse som gjøres. Arbeidstakeren bør også oppfordres til å beskrive oppfinnelsen slik at arbeidsgiver er i stand til å vurdere hvorvidt denne ønskes overtatt av virksomheten.

Arbeidstakers rett til godtgjørelse

Dersom arbeidsgiver erverver rett til en patenterbar oppfinnelse gjort av en ansatt, har vedkommende som hovedregel krav på rimelig godtgjøring. Dette utgangspunktet gjelder med mindre ”verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å yte til gjengjeld for den lønn og andre goder som han oppbærer i tjenesten”, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Arbeidstakers rett til rimelig vederlag er gjort ufravikelig i loven og kan ikke fravikes ved avtale. Arbeidstakeren har således krav på vederlag også der arbeidsgiveren har fått rett til oppfinnelsen ved avtale med den ansatte, og uansett om oppfinnelsen står i sammenheng med arbeidstakerens tjeneste eller ikke.

Spørsmålet om hva som er en ”rimelig godtgjørelse” må vurderes konkret i relasjon til den enkelte oppfinnelse. Generelt kan sies at det bare er ”gulleggene” arbeidstaker får betalt for, da de fleste oppfinnelser har liten verdi.

Arbeidstakeroppfinnelseslovens § 7 fastsetter enkelte momenter som skal vektlegges i vurderingen, men listen er ikke uttømmende. I bestemmelsen fremholdes det at det særlig skal tas hensyn til ”oppfinnelsens verdi omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst.”  

For nærmere spørsmål vedrørende disse reglene, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsgiverservice, eller sende spørsmål på e-post til .