Arbeidstakers krav på ny utbetaling av feriepenger

Publisert:

I en nylig avsagt dom i Agder lagmannsrett ble en arbeidsgiver dømt til å utbetale feriepenger på nytt til arbeidstaker fordi feriepengene tidligere var utbetalt i strid med ferieloven. Arbeidstakeren fikk med dette dobbelt så mye feriepenger som han i utgangspunktet hadde krav på.

I arbeidstakerens arbeidsavtale var det avtalt at feriepengene skulle være en inkludert del av månedslønnen. De ble derfor utbetalt sammen med månedslønnen gjennom hele opptjeningsåret. Etter ansettelsesforholdets opphør, fremsatte arbeidstakeren krav om utbetaling av feriepenger på ny fordi han mente de tidligere utbetalingene var i strid med ferieloven § 11 nr. 1. Lagmannsretten ga arbeidstaker medhold i dette.

Kravet var opprinnelig for de siste syv årene, men på grunn av foreldelse ble kravet redusert til de siste tre årene.

Normalordningen etter ferieloven § 11 nr. 1 er at feriepenger opptjent gjennom foregående opptjeningsår skal utbetales samlet siste lønningsdag før uttaket av ferien i ferieåret, vanligvis i juni måned. Partene kan ikke fritt avtale tidligere utbetalingstidspunkt for feriepengene selv om begge skulle være interessert i det, med enkelte snevre unntak som det ikke gjøres nærmere rede for her. Formålet med feriepengeordningen er å sikre at arbeidstaker har økonomisk mulighet til å avvikle ferien.

Det var åpenbart i saken at avtalen om utbetalingstidspunkt var et avvik fra ferieloven. Spørsmålet for retten var om den avtalte ordningen representerte et avvik til skade for arbeidstaker etter § 3.

Lagmannsretten understreket at ferieloven er en vernelov med hovedformål å sikre arbeidstakere årlig feriefritid. Retten til lønn vil normalt bortfalle under feriefravær, samtidig som arbeidstakeren har en ubetinget rett til ferie. Feriepenger er derfor et virkemiddel for å sikre arbeidstakers rett til ferie. Feriepengene skal derfor være disponible ved uttaket av ferien.

Ved bedømmelsen av om arbeidsavtalen var til gunst eller skade for arbeidstakeren uttalte retten at det må foretas en objektiv og generell vurdering av ordningen opp mot lovens formål.

Det vil derfor normalt være av underordnet betydning om den enkelte arbeidstaker subjektivt sett har sett seg tjent med avtalen, hvis denne type avtale etter en formålsbetraktning generelt må anses for å være til skade for arbeidstakere. Dette vil være tilfelle for avtaler som åpner for utbetaling av feriepengene på et vesentlig tidligere tidspunkt enn loven foreskriver.

I saken for lagmannsretten ble utbetalingen ikke knyttet til uttaket av ferie. Ordningen sikret derfor ikke at det var penger disponible ved det enkelte feriefravær arbeidstaker tok ut. At arbeidstaker selv så seg tjent med ordningen, og også var initiativtaker til utformingen av arbeidsavtalen, var ikke avgjørende. Lagmannsretten kom derfor til at den avtalte ordning var til skade for arbeidstaker og således stridende mot ferielovens prinsipp om ufravikelighet.

Spørsmålet som lagmannsretten deretter måtte ta stilling til var om arbeidstaker som følge av den ugyldige avtalen hadde krav på ny utbetaling av feriepenger.
Det klare utgangspunktet er at en ordning med løpende feriepengeutbetaling i strid med loven, medfører at arbeidstaker har krav på å få utbetalt feriepenger om igjen, selv om han derved oppnår å få feriepenger utbetalt to ganger. Et unntak fra dette utgangspunktet gjelder der det kan sannsynliggjøres at arbeidstakeren har spekulert i ordningen med sikte på å oppnå dobbelt betaling.

Lagmannsretten var enig med arbeidsgiver i at dobbel betaling av feriepenger ville virke lite rimelig og at det forelå flere momenter som trakk i retning av at arbeidstaker burde slippe å betale feriepenger på nytt. Retten kom likevel til motsatt resultat med begrunnelse i hensynet for å oppnå en effektiv beskyttelse av arbeidstakeren. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansettelsesvilkårene som tilbys de ansatte, er i samsvar med loven.

Virke anbefaler derfor medlemsbedriftene å være nøye med å følge ferielovens bestemmelser om feriepenger på dette punktet for å unngå at det kan komme krav om dobbel utbetaling av feriepenger.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til arbeidsrett@virke.no.