Arbeidstakers rett til å arbeide i oppsigelsestiden

​Temaet i denne artikkelen er om arbeidstaker har en ubetinget rett til å utføre arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden, eller sagt på annen måte; hvilken adgang har arbeidsgiver til å frata arbeidstaker arbeidsoppgavene i oppsigelsestiden?

​Dette må avgrenses mot arbeidsgivers adgang til å begjære arbeidstakers fratreden under en oppsigelsestvist. Slik begjæring om fratreden gjelder kun for perioden etter oppsigelsestiden, og er behandlet i en tidligere artikkel.

Bakgrunn og hovedregel

Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at arbeidstaker er fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Problemet oppstår der arbeidstaker ønsker å jobbe, men arbeidsgiver vil at han skal gå på dagen. Det kan være flere grunner til at arbeidsgiver ønsker dette. Et praktisk tilfelle er der arbeidstaker sier opp for å begynne i konkurrerende virksomhet. Da kan det være viktig for arbeidsgiver å beskytte konkurransesensitiv informasjon.Et annet tilfelle er der arbeidstakeren anses å utgjøre en fare for selskapets kunder eller gode rykte. Et tredje og praktisk tilfelle kan være at selskapet står overfor en omfattende nedbemanning og det ikke finnes arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakeren.

Hovedregelen er at arbeidstaker ikke bare har rett til å motta lønn, men også rett til å utføre arbeid i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan ikke frabe seg arbeidsytelsen mot betaling av lønn. Dette gjelder uavhengig av om det er arbeidstaker som selv har sagt opp sin stilling eller om det er arbeidsgiver som har gått til oppsigelse.

Hva ligger i retten til å utføre arbeid?

Retten til å arbeide i oppsigelsestiden innebærer en rett til å utføre de arbeidsoppgaver som følger av arbeidsavtalen. Dette betyr ikke nødvendigvis en rett til å utføre nøyaktig de samme arbeidsoppgavene. Arbeidsgiver vil fortsatt kunne foreta endringer i arbeidstakerens arbeidsoppgaver, og også omplassere vedkommende, med grunnlag i styringsretten.

Unntak fra retten til å utføre arbeid

I den såkalte Investeringsrådgiverkjennelsen fra 2009 åpner Høyesterett for at arbeidsgiver i visse situasjoner kan frata arbeidstaker samtlige arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden.

Saken gjaldt spørsmålet om en oppsagt investeringsrådgiver og partner hadde krav på å utføre arbeid i oppsigelsestiden. Bakgrunnen for oppsigelsen var manglende tillit fra selskapets side. Arbeidsgiveren påla arbeidstakeren å fratre med umiddelbar virkning, men med rett til lønn og andre ytelser ut oppsigelsestiden. Arbeidstakeren krevde å få utføre arbeid i oppsigelsestiden. Om dette uttalte Høyesteretts ankeutvalg:

"Det er på det rene at en oppsagt arbeidstaker innenfor oppsigelsestiden ikke kan fratas retten til lønn. Selv om arbeidsmiljøloven ikke inneholder noen regler om det, må det imidlertid unntaksvis – også innenfor oppsigelsestiden – være adgang til å frata en oppsagt arbeidstaker arbeidsoppgavene, jf. RG 1996 s. 202. Vurderingstemaet må her i utgangspunktet være det samme som ved pålegg om fratreden etter oppsigelsestidens utløp, men slik at det for fratakelse av arbeidsoppgavene innenfor oppsigelsestiden må kreves at det foreligger særlig tungtveiende grunner som taler for det."

Hva utgjør "særlige tungtveiende grunner"?

Dette beror på en konkret helhetsvurdering av partenes interesser, og det vil ha betydning om oppsigelsen skyldes arbeidstakerens forhold, virksomhetens forhold eller om arbeidstakeren selv har sagt opp sin stilling.

Som eksempler kan nevnes at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter eller grove brudd på lojalitetsplikten, der det er stor økonomisk risiko for bedriften ved å la arbeidstakeren utføre arbeid, der det er fare for tredjemanns sikkerhet, der hele virksomheten skal nedlegges, der det ikke foreligger muligheter for omplassering, der arbeidstakeren har en ledende stilling eller der arbeidstaker planlegger overgang til konkurrerende virksomhet og det er et åpenbart behov for å beskytte selskapet mot mulig illojal aktivitet i oppsigelsestiden.

I Investeringsrådgiverkjennelsen forelå det ingen misligheter eller annen illojal opptreden fra arbeidstakers side. Partnerne og selskapets investorer hadde imidlertid mistet tilliten til arbeidstakeren og hans evne til å løse sine arbeidsoppgaver. Hans gjeninntreden ville true bedriftens eksistens. På denne bakgrunn fant retten det uholdbart å la ham fortsette sitt arbeid med den risiko dette ville medføre for betydelige skadevirkninger for arbeidsgiver, som opererte i en bransje hvor tillit var en avgjørende faktor.

Konklusjonen er at terskelen for å frata arbeidstaker arbeidsoppgavene i oppsigelsestiden er høy. Det kreves kvalifisert interesseovervekt på arbeidsgivers side, og det avgjørende er hvorvidt det er en risiko for betydelige skadevirkninger for arbeidsgiver dersom arbeidstaker får fortsette i sitt arbeid ut oppsigelsestiden.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til