Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter

Publisert:

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav. Tilsynets kontroll kan foregå ved varslet tilsyn, hvor virksomheten blir varslet via brev før inspeksjon. Men Arbeidstilsynet kan også benytte ikke varslede tilsyn, som ofte kommer etter tips fra anonyme varslere, politiet eller andre.  

Arbeidstilsynet har følgende sanksjonsmuligheter:

Pålegg

Arbeidstilsynet kan pålegge virksomheter å utbedre forhold som ikke tilfredsstiller krav i regelverket. Arbeidstilsynet varsler virksomheten skriftlig om mangler som blir avdekket under tilsynet. Så sant manglene ikke er så alvorlige at de fører til umiddelbar stansing, vil virksomheten få en tidsfrist til å gjennomføre de nødvendige utbedringene. Hvis virksomheten vil klage på merknader gitt av Arbeidstilsynet, er det en frist på 3 uker til å gjøre dette.

Tvangsmulkt

Hvis en virksomhet ikke gjennomfører Arbeidstilsynet sine pålegg, kan Arbeidstilsynet ilegge virksomheten tvangsmulkt. Virksomheten kan be om utsettelse i forhold til fristene Arbeidstilsynet setter, dersom virksomheten har en fornuftig grunn.

Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr kan ilegges for brudd på lov- og forskriftsverk som er gitt i medhold av bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkelt person har utvist skyld. Gebyret kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (ca. 1,2 millioner kroner).

Stansing

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse arbeidet. Ved stansing må virksomheten utbedre mangelen før arbeidet kan starte opp igjen.

Politianmeldelse

Hvis Arbeidstilsynet mener kontrollen avdekker straffbare forhold, vil disse bli politianmeldt. Det er da politiet som etterforsker saken videre, og påtalemyndigheten som avgjør om det skal reises tiltale mot de ansvarlige.

Arbeidstilsynets strategier for perioden 2013-2016 er blant annet satsinger i næringer som renhold, helse- og sosial, bygg- og anlegg, overnatting og servering og transport.

Har Virkes medlemmer behov for bistand i forbindelse med spørsmål knyttet til hvilke lovbrudd Arbeidstilsynet kan sanksjonere, kan man ta kontakt med vår rådgivingstelefon på telefon 22 54 17 00 eller pr. e-post