Avgjørelse i Personvernnemnda om ulovlig bruk av GPS-data i oppsigelsessaker

Publisert:

Personvernnemnda behandlet i september 2011 en klagesak som gjaldt arbeidsgivers adgang til å innhente informasjon fra GPS-data til kontroll av de ansattes arbeidstid i selskapet.

Personvernnemnda støttet Datatilsynet i deres avgjørelse om at selskapets bruk av GPS-data i den aktuelle saken var ulovlig. Flere av våre medlemsvirksomheter innenfor renhold, transport, parkeringsselskap m.m benytter trolig slike GPS-systemer i sin drift, og avgjørelsen vil derfor kunne være relevant for dem.

Selskapet Avfallsservice AS tok opprinnelig i bruk et GPS- og navigasjonssystem i sine renovasjonsbiler for å effektivisere driften av virksomheten. GPS kan gi opplysninger om hvor sjåførene befinner seg. Firmaet sammenlignet i 2010 opplysninger fra GPS-systemet med innleverte timelister for å sjekke om en av deres sjåfører hadde tatt for lange pauser og ført ulovlig overtid, og arbeidstakeren fikk på bakgrunn av funnene oppsigelse fra sin stilling.

Arbeidsgiver vant i Nord-Troms tingrett og i Hålogaland lagmannsrett hvor retten kom til at oppsigelsen var saklig. De bevis som var sikret fra GPS-systemet ble tillatt fremlagt i rettssaken selv om retten fant at de var ulovlig innhentet. Anken fra arbeidstakeren slapp ikke inn i Høyesterett.

Fordi oppsigelsessaken allerede var rettskraftig avgjort i lagmannretten, så Personvernnemnda bare på spørsmålet om en fremtidig sammenligning av personopplysninger fra GPS-systemet og innleverte timelister i Avfallsservice AS ville være forenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet jf personopplysningsloven § 11 bokstav c). Nemnda påpekte at det nye innsamlingsformålet var å kontrollere arbeidstakernes bruk av arbeidstiden for å sjekke om det ble fremsatt ulovlige overtidskrav. Nemnda mente at dette kontrollaspektet skilte seg fra det opprinnelige formålet om effektivisering av driften. Personvernnemnda påpekte at det kan være fristende for arbeidsgiver å sammenligne data fra GPS-systemet med innkomne timelister, men dette er altså ikke forenlig med opprinnelig formål. En slik endring krever også drøfting med de tillitsvalgte. Nemnda kom også til at hensynet til den ansattes personvern overstiger virksomhetens interesse, og den nye behandlingen av personopplysningene var derfor ikke rettmessig ut fra en interesseavveining etter personvernloven.