Avtale om ikke å ha verneombud

Publisert:

Alle virksomheter med flere enn 10 ansatte plikter etter arbeidsmiljøloven å ha verneombud. Verneombudet er arbeidstakernes representant og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal ta med verneombudet på råd under planleggingen og gjennomføringen av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i virksomheten.

Smilende dame

Verneombudsordningen skal sikre arbeidstakerne medvirkning i saker som angår arbeidsmiljøet. Gjennom dette får de ansatte vært med på å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten. Medvirkning har i tillegg virkning på arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø og vil kunne påvirke den enkelte arbeidstakers opplevelse av trivsel, tilhørighet og trygghet på arbeidsplassen. Medvirkning kan også bidra til ansvarliggjøring, som igjen vil kunne påvirke lojaliteten på arbeidsplassen.

Virksomheter som har færre enn 10 ansatte, trenger ikke å ha verneombud. Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheter som har færre enn 10 ansatte kan inngå skriftlig avtale om en annen ordning, for eksempel at de ikke skal ha verneombud. Avtalen må beskrive hvilken alternativ ordning de har innført. Virke har utarbeidet en avtalemal, som du finner på Virkes medlemssider.

Ordningen som avtales må sikre at verneombudets funksjon blir ivaretatt på en alternativ måte som fører til at arbeidstakere får medvirket i utvikling av arbeidsmiljøet i virksomheten.Dette kan for eksempel gjøres ved at en arbeidstaker fungerer som kontaktperson for ansatte i arbeidsmiljøspørsmål eller at spørsmål angående arbeidsmiljø og HMS diskuteres på et regelmessig møte der alle er tilstede.

Bakgrunnen for at loven åpner for å gjøre et slikt unntak er at arbeidsforholdene i små virksomheter ofte er klare og oversiktlige. Siden små virksomheter ikke trenger å ha verneombud, er de også fritatt fra kravet om å sende verneombudet på 40 timers kurs. Dersom Arbeidstilsynet finner at den ordning som virksomheten har valgt, ikke er tilfredsstillende, vil det imidlertid kunne gripe inn å pålegge virksomheten å opprette et verneombud isteden.

Ved beregningen av antall ansatte skal alle ansatte regnes med, dvs. både hel- og deltidsansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte.

Det er en forutsetning at ordningen som skal erstatte verneombudets funksjon avtales skriftlig, og at den er begrenset i tid. Utløpsdato bør fremgå av avtalen, men gjør den ikke det, anses avtalen å gjelde i to år fra undertegnelsen. Avtalen skal underskrives av arbeidsgiver og alle ansatte.

Virke tilbyr ulike kurs innen HMS – se oversikten her.