Bedriftstilpasset arbeidstid på grossistområdet

Publisert:

Virke har siden 1996 hatt tariffavtale med LO-forbundet Norsk Transportabeiderforbund (NTF) innenfor grossistområdet (”Grossistoverenskomsten”). Likelydende tariffavtale har vi med YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Overenskomsten er i hovedsak gjort gjeldende for medlemsbedrifter som sysselsetter ansatte innenfor lager og varedistribusjon.

I 2006 ble det i overenskomsten innført en ordning med såkalt ”bedriftstilpasset arbeidstid”, som skal være et alternativ til tradisjonelle skiftordninger. Dette er foreløpig en prøveordning som gjelder ut inneværende tariffperiode (t.o.m. 31. mars 2018). Nedenfor er det redegjort nærmere for ordningen.

Grossistoverenskomstens del B om arbeidstid har tradisjonelt inneholdt to varianter av arbeidstidsordninger:

Ordinær daglig arbeidstid (for detaljer, se overenskomsten §§ 2 og 3), som kan legges i tidsrommet kl. 07.00 - 17.00 hverdager og kl 07.00 – 14 lørdag. (I tillegg kan man benytte såkalt forskjøvet arbeidstid mandag til lørdag kl. 06.00 – 07.00 og mandag til fredag kl. 17.00 – 19.00 mot et tillegg på kr. 40,- per time).    

Skiftordninger (for detaljer, se overenskomsten § 5);

  • 2-skift mandag – fredag fra kl 06.00 – 24.00 og lørdag fra 06.00 – 18.00 mot 20 % skifttillegg på alle arbeidete timer
  • 3-skift mandag – fredag fra kl 00.00 – 24.00 og lørdag fra 06.00 – 18.00 mot 30 % skifttillegg på alle arbeidete timer.

Utviklingen innenfor bransjen har imidlertid medført et økende behov for å kunne utføre arbeid også utover de nevnte arbeidstidsrammene. Ikke minst gjelder dette innenfor dagligvareområdet, der forhold som transittvarestrøm, ferskvarebehandling, utvidete butikkåpningstider mm. har medført et stadig behov for utvidete driftstider i grossistvirksomhetene. Særlig problematisk har det vært at overenskomsten tidligere ikke har gitt åpning for å ha arbeid mellom lørdag kl 18.00 og mandag kl 06.00.

Tilsvarende har det vært en utfordring at ansatte som ikke har ønsket det eller som av ulike grunner har hatt behov for å slippe å jobbe utenom ordinær arbeidetid, tidvis har måttet jobbe i en skiftordning fordi det har vært den arbeidstidsordningen arbeidsgiver har hatt til disposisjon for sitt driftsbehov.

Partene har på denne bakgrunn blitt enige om ordningen Bedriftstilpasset arbeidstid, som er tatt inn i Grossistoverenskomsten § 7. Ordningen skal legge til rette for arbeidstidsordninger som kan tilpasses den enkelte arbeidstakers livssituasjon, og som dekker arbeidsgivers behov for fleksibilitet i forhold til driftsmessige variasjoner o.l. Hovedelementer i ordningen er:

  • Den kan benyttes hele uken, døgnet rundt
  • Den forutsetter i motsetning til skift ikke skiftlag med fast ukentlig veksling mellom formiddags- og ettermiddagsskift (pluss natt ved 3-skift)
  • Hovedvekten av arbeidskraften kan benyttes i de perioder behovet er størst (typisk fra kl 07.00 - 17.00 mandag til fredag), mens bemanning til andre tider kan fastsettes etter behov. Man kan dermed unngå unødig bemanning i perioder der arbeidskraftbehovet er begrenset
  • Ordningen kan benyttes for hele eller grupper av arbeidsstokken
  • Arbeid fra 17.00 – 07.00 skal i størst mulig grad alternere mellom de som er omfattet av ordningen
  • Arbeid i tidsrommet 07.00 – 17.00 mandag til fredag betales med ordinær lønn, mens arbeid til andre tider betales med henholdsvis 50, 60 og 100 % tillegg avhengig av dag og tidsrom på døgnet. Tillegg for tidsrommet mandag kl 06.00 – lørdag kl 18.00 er en omregning av skifttilleggene for 2- og 3-skift, og skal i sum innebære omtrent samme kostnad for bedriften som en skiftordning.
  • Ordningen forutsetter lokal avtale med fagforeningen i det enkelte tilfelle
  • Avtaler skal sendes Virke og forbundet til orientering

For nærmere informasjon om bedriftstilpasset arbeidstid, ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon (22 54 17 00).