Begjæring om fratreden ved ugyldig oppsigelse

Publisert:

​Dersom en oppsigelse er usaklig, skal retten, etter påstand fra arbeidstakeren, kjenne oppsigelsen ugyldig. En ugyldig oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet består mellom partene og arbeidstakeren skal fortsette i sin stilling.

Har arbeidstakeren ikke stått i stillingen under sakens behandling, plikter arbeidsgiver å gjeninnta arbeidstakeren i sin stilling. Temaet for dagens artikkel er hvorvidt arbeidsgiver allikevel kan kreve at arbeidstakeren fratrer stillingen.

Ofte har en oppsigelsessak skapt så mye vondt blod mellom partene at en fortsettelse av arbeidsforholdet er en uheldig løsning. Som en sikkerhetsventil fastsetter derfor arbeidsmiljøloven § 15-12 at domstolene i særlige tilfeller kan bestemme at arbeidsforholdet uansett skal opphøre. Bestemmelsen er en snever unntaksregel som forutsetter at arbeidsgiver har nedlagt særskilt påstand om opphørsdom.

Etter de vilkår loven oppstiller, må det være "åpenbart urimelig" at arbeidsforholdet skal fortsette. Dette må forståes slik at det kun er i helt spesielle tilfeller at retten vil kunne komme til at arbeidsforholdet må opphøre. Vurderingen må skje etter en konkret avveining av partenes interesser. At forholdet mellom partene har blitt dårligere på grunn av oppsigelsestvisten, er ikke i seg selv tilstrekkelig for at unntaksregelen skal komme til anvendelse.

Det er situasjonen på domstidspunktet – ikke oppsigelsestidspunktet – som er avgjørende. Forhold som har inntrådt etter oppsigelsen kan derfor tillegges vekt.

Unntaksregelen vil være særlig aktuell i de tilfeller hvor arbeidstakeren har vært lenge ute av stillingen og hvor en annen fungerer i denne. I tillegg vil sikkerhetsventilen kunne benyttes hvor arbeidstakeren er å bebreide for de omstendigheter som ledet frem til oppsigelsen, uten at disse er så alvorlige at de kunne begrunne en saklig oppsigelse. Ulempen som en fratredelse representerer for arbeidstaker, vil også tillegges betydelig, men ikke avgjørende vekt.

Det har betydning om oppsigelsen skyldes arbeidstakers eget forhold eller virksomhetens forhold. Det må som regel kreves mer før unntaksbestemmelsen kan komme til anvendelse dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold enn der hvor oppsigelsen er grunnet i arbeidstakerens eget forhold.

Hvilken stilling arbeidstakeren har, er også relevant. Der arbeidstakeren har hatt en ledende stilling og hvor tvisten har medført at arbeidsgiver har mistet den nødvendige tilliten til lederen, vil det lettere kunne anses som åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, enn der arbeidstakeren har hatt en underordnet stilling.

Andre relevante forhold er:

  • om partenes evne til å kommunisere og forholde seg til hverandre er fraværende

  • sakens betydning for det samlede arbeidsmiljøet ved bedriften, herunder hvorvidt arbeidstakeren ikke lenger er ønsket hos ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte

  • at arbeidstakeren ikke er interessert i annet passende arbeid

  • hvor det er avdekket at arbeidstakeren egentlig ikke har til hensikt å fortsette i stillingen

  • at arbeidstakeren har utvist en ekstrem arbeidsgivermotvilje under sakens gang

  • at stillingen har bortfalt

Selv om bestemmelsen om fratreden etter ugyldig oppsigelse er en snever unntaksregel, er det viktig for arbeidsgiver å være oppmerksom på muligheten. Dette medfører at arbeidsgiver må følge opp arbeidstakeren mens oppsigelsestvisten verserer og sørge for å dokumentere de forhold som kan føre til opphør av arbeidsforholdet.

For spørsmål vedrørende ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til