Behold virksomhetens kompetanse og knowhow

Publisert:

Virke har nylig avholdt to frokostseminarer om hvordan du som virksomhet kan sikre din bedrifts ideer og forretningshemmeligheter, og om de nye reglene om konkurranseklausuler. Virke følger opp denne tematikken med informasjon om hvordan arbeidsavtaler og interne retningslinjer kan tilpasses for å sikre at virksomhetens kompetanse og knowhow blir værende i virksomheten og ikke forsvinner når en ansatt skifter jobb.

Virksomheter opplever ofte at verdifull kompetanse forsvinner ut av virksomheten når ansatte slutter. Foruten tapet av kunnskap oppstår det gjerne kompliserende utfordringer når den ansatte som sluttet har gått over til å arbeide for en konkurrerende virksomhet.

For å unngå problemer med at "nøkkelpersonell" forlater virksomheten og tar viktig kunnskap med seg ut, er det noen grep som arbeidsgiver kan ta i forkant for å sikre kompetanseoverføring internt og at arbeidsresultater som de ansatte har skapt blir lagret i virksomheten og gjøres tilgjengelig for andre ansatte. Videre er det viktig å sikre at informasjon og arbeidsresultater ikke kan nyttiggjøres av konkurrenter, dersom tidligere ansatte får ny jobb hos en konkurrerende virksomhet.

Hva kan sikres – hva er arbeidsresultater og knowhow?

I utgangspunktet vil alt en ansatt gjør i et arbeidsforhold gi en form for arbeidsresultat. Noe av dette kan gis beskyttelse etter lovgivningen og kan registreres eller sikres i avtaler. Dette gjelder for eksempel varemerker, logo, patent og åndsverk. Knowhow eller virksomhetskunnskap har pr i dag ingen lovhjemlet beskyttelse selv om det kan utgjøre en stor verdi hos virksomheten, særlig for kunnskapsbaserte virksomheter. Virksomhetskunnskap ligger mellom allmenn kunnskap, som utgjør den nedre grensen for hva som kan anses som knowhow, mens den øvre grense går mot forretningshemmeligheter, som er spesifikk informasjon om den enkelte virksomhet. Sikring av forretningshemmeligheter vil ofte være ivaretatt gjennom taushetsplikterklæringer som de ansatte undertegner ved ansettelsen, eller beskyttet via særskilte lovbestemmelser som vi ikke kommer nærmere inn på i denne artikkelen (markedsføringsloven og straffeloven). Virksomhetskunnskap eller knowhow kan på sin side utgjøre arbeidsmetoder og prosedyrer for å løse en arbeidsoppgave på en bestemt måte, eller tekniske tegninger, oppstillinger, prosesser mv som inngår i driften.

Arbeidsavtalen som sikringsverktøy

Gjennom arbeidsavtalen kan arbeidsgiver sikre seg mot ulike former for uønsket kompetanseoverføring i form av forskjellige klausuler:

 • Konkurranseklausul
  En konkurranseklausul vil kunne motvirke at knowhow og virksomhetskunnskap utnyttes av ansatte i ny jobb hos konkurrerende virksomhet. Arbeidsgiver må være klar over at slike klausuler er forbundet med kostnader i form av tvungent vederlag til en tidligere ansatt som i kraft av klausulen settes i "karantene" for en bestemt tid mht. å starte i ny jobb hos konkurrerende virksomhet eller starte slik virksomhet selv. Arbeidsgiver anbefales på forhånd å tenke gjennom om, og på hvilken måte, de vil innta konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler. Det anbefales også at arbeidsgiver tenker gjennom hvilke typer ansatte som har behov for konkurranseklausul i arbeidsavtalen. Ofte vil nøkkelpersonell kunne inneha mer knowhow enn andre ansattegrupper, slik at det kan være naturlig at denne gruppen personell får konkurranseklausuler fremfor andre. Det er for eksempel ikke sikkert at det er nødvendig med en konkurranseklausul for kantinepersonalet, med mindre virksomhetens forretningsdrift nettopp er kantinedrift. Arbeidsgiver vil uansett måtte foreta en konkret vurdering for hver enkelt stilling om det skal inntas konkurranseklausul eller ei.
 • "Rappeklausul"
  En såkalt "rappeklausul" er en avtaleklausul som nedlegger forbud mot at ansatte som går over til konkurrerende virksomhet, også tar med seg andre ansatte dit, og "stripper" tidligere arbeidsgiver for verdifull arbeidskraft. Slike bestemmelser er ikke lovregulert og kan avtalereguleres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Kundeklausul
  En annen mekanisme er kundeklausuler. Inntak av kundeklausul vil kunne hindre at tidligere ansatte tar med seg kunder over i konkurrerende virksomhet. Bruk av slik klausul medfører ingen betalingsplikt for arbeidsgiver og vil i mange tilfeller gi arbeidsgiver det vernet som arbeidsgiver trenger.
 • Konfidensialitetsklausul
  Arbeidsgiver bør i alle tilfelle innta en generell konfidensialitetsklausul i arbeidsavtalen, som sikrer konfidensialitet om all bedriftsintern informasjon. Det bør avtales at denne også skal gjelde etter arbeidsforholdets opphør.

Det viktige er at arbeidsgiver er seg bevisst disse verktøyene og har tenkt nøye gjennom behovet og evt. bruk av dem før arbeidsavtale inngås.

Arbeidsreglement/personalhåndbok

Sikring av virksomhetsintern kunnskap og knowhow ved bruk av arbeidsavtalen kan suppleres ved ytterligere bestemmelser i interne arbeidsreglement/rutiner og personalhåndbok. Der kan nærmere rutiner for arkivering, lagring og merking av arbeidsdokumenter, arbeidsprosesser og resultater beskrives nærmere. Det kan også være hensiktsmessig å regulere hvordan de ansatte skal håndtere informasjon som virksomheten anser som viktig.

For øvrig har Virke utarbeidet skjemaer med veileder for hhv. bruk av konkurranseklausul og kundeklausul. Disse ligger i skjemabanken på Virkes medlemssider.