Bestemmelser for eldre arbeidstakere

Publisert:

Når regnes en arbeidstaker som ”eldre”? Svaret vil være avhengig av hvem som blir spurt. Tall hentet fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at i gjennomsnitt regnes personer på 57,7 år for eldre arbeidstakere.

Enkelte bestemmelser kommer til anvendelse i arbeidsmiljøloven og ferieloven når arbeidstakeren når en viss alder. Det er viktig at arbeidsgiver er klar over disse bestemmelsene.

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder:

Oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven opphører når den ansatte er 72 år. Arbeidsforholdet kan da avsluttes uten oppsigelse, men bare med et varsel om fratreden. En arbeidsgiver som ønsker å avslutte arbeidsforholdet etter den ansatte har fylt 72 år, skal varsle arbeidstaker skriftlig minst seks måneder i forkant. Fristen begynner å løpe fra den første dagen i måneden etter at varselet er kommet frem til arbeidstaker. For arbeidstaker som ønsker å avslutte arbeidsforholdet er imidlertid varslingsfristen kun en måned, og det er ikke krav om at arbeidsgiver skal varsles skriftlig. Før arbeidsgiver varsler om opphør av arbeidsforholdet, bør arbeidstaker innkalles til en samtale.

Ansettelsesforholdet fortsetter etter den ansatte har fylt 72 år, inntil det avsluttes av en av partene etter forutgående varsel.

Det kan være adgang til å fastsette en lavere aldersgrense enn 72 år, men hovedregelen er at denne ikke skal settes lavere enn 70 år. Det forutsettes at den lavere aldersgrensen gjøres kjent for alle ansatte, at den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og at arbeidstaker har rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. 

Lavere pensjonsalder kan også følge av tariffavtaler.

Oppsigelsesfrister for eldre arbeidstakere:
Når en arbeidsgiver går til oppsigelse av en arbeidstaker etter fylte 50 år, gjelder en utvidet oppsigelsesfrist hvis ansettelsesforholdet har vart i minst 10 år. Da blir oppsigelsesfristen:

·         Minst 4 måneder etter fylte 50 år

·         Minst 5 måneder etter fylte 55 år

·         Minst 6 måneder etter fylte 60 år

Sier arbeidstakeren opp arbeidsavtalen, gjelder maksimalt en oppsigelsesfrist på tre måneder.

Rett til redusert arbeidstid

En arbeidstaker som har fylt 62 år, har rett til å få redusert arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Det stilles krav til at reduksjon i arbeidstid må medføre urimelig store praktiske konsekvenser for virksomheten for at et ønske om redusert arbeidstid ikke skal innvilges. Det skal foretas en interesseavveining mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. En tvist om retten til redusert arbeidstid kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Adgang til midlertidig ansettelse

Hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes fast, gjelder ikke for dem som er eldre enn 72 år. For denne aldersgruppen vil arbeidsgivere kunne benytte midlertidige ansettelser uten å måtte tenke på arbeidsmiljølovens begrensninger.

Forlenget ferie på grunn av alder

Arbeidstaker har fra året vedkommende fyller 60 år krav på 6 virkedager (en uke) ekstraferie etter ferielovens bestemmelser. Fra det kalenderåret arbeidstaker fyller 60 år, gis slik ekstraferie. Det er arbeidstaker selv som bestemmer når denne uken skal tas ut, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller oppdelt. Arbeidstaker plikter å gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferie.

Prosentsatsen for beregningen av feriepenger forhøyes med 2,3 prosent for arbeidstakere over 60 år for den del av feriepengegrunnlaget som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

For spørsmål kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til