Bruk av bedriftshelsetjeneste

Publisert:

Med virkning fra 1. januar 2010 ble flere bransjer pålagt tilknytning til bedriftshelsetjeneste. Kravet er begrunnet ut fra det faktum at noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger.

Bransjene som er pålagt å bruke bedriftshelsetjeneste er nærmere spesifisert med næringskoder i forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Ut over dette kan Arbeidstilsynet pålegge enhver virksomhet bedriftshelsetjeneste dersom det er behov for særlig overvåking av arbeidsmiljøet i virksomheten eller kontroll av de ansattes helse.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet i egen virksomhet (mer om dette i Jus på onsdag 22. september 2010 – Roller i HMS-arbeidet). Personellet i den godkjente bedriftshelsetjenesten er virksomhetens rådgivere. Det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Arbeidsmiljøloven § 3-3 krever at arbeidsgiver sørger for at den godkjente bedriftshelsetjenesten:

  • bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold
  • har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål
  • kan bistå i det omfang som er virksomhetens behov, slik at forskriftens krav oppfylles

Organisering av bedriftshelsetjenesten

Arbeidsmiljøloven stiller ingen krav til organisering av bedriftshelsetjenesten, og det er i hovedsak opp til arbeidsgiver å bestemme organiseringen basert på virksomhetens behov. 

Verne- og helsepersonale i bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men bedriftshelsetjenesten har ikke noe selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. Forskrift om verne- og helsepersonale tar for seg hvordan virksomheten skal bruke sin bedriftshelsetjeneste.

Det viktigste er ikke hvordan bedriftshelsetjenesten er organisert, men at bedriftshelsetjenestens oppgaver og kompetanse er tilpasset den enkelte virksomhet og dennes arbeidsmiljøforhold. Bedriftshelsetjenesten kan etableres som en egenordning, som en fellesordning eller på annen måte. En egenordning innebærer at virksomheten etablerer en egen tjeneste internt i virksomheten. Verne- og helsepersonalet er ansatt på hel- eller deltid, avhengig av virksomhetens størrelse. I slike ordninger er det viktig å sørge for at verne- og helsepersonalet har en fri og uavhengig stilling.  En fellesordning har mange virksomheter som medlemmer. Den kan være basert på bransjefellesskap, geografisk lokalisering eller at flere virksomheter går sammen om å etablere en ordning.

Alle bedriftshelsetjenester som skal levere tjenester til virksomheter med plikt til å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, må være godkjent av Arbeidstilsynet. På Arbeidstilsynets nettsider finnes det en oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester.

Det er verdt å merke seg at Arbeidstilsynet i tiden fremover vil etterspørre dokumentasjon og planer for den godkjente bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomhetennår det gjennomføres tilsyn hos virksomheter som plikter å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Les mer om dette i nettsaken til Arbeidstilsynet.

Hvordan bruke bedriftshelsetjenesten

Virksomhetene betaler for de tjenestene bedriftshelsetjenesten utfører, derfor er det viktig å sørge for at man får noe igjen for kostnadene. Virksomheten må skaffe seg kunnskap om hva bedriftshelsetjenesten etter forskriften skal gjøre av oppgaver og gi tilbakemelding dersom tjenestene ikke er i samsvar med bestillingen. Den enkelte virksomhet skal skaffe seg bedriftshelsetjeneste ut fra de arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten. Bemanning og innhold i tjenesten må altså tilpasses den enkelte virksomhets behov, og bedriftshelsetjenesten skal ha kompetanse innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold, samt være godt kjent i virksomheten.

Les mer om oppgaver og krav til dokumentasjon her