Bruk av gjeldsbrev etter avskjed

Publisert:

I forbindelse med avdekking av underslag som arbeidstaker har begått mot arbeidsgiver, vil arbeidsgiver gjerne forsøke å få pengene tilbake. Da kan det være fornuftig å opprette et gjeldsbrev.

Et gjeldsbrev er en måte å få inn gjeld på uten å bruke for mye tid og ressurserved at pengene kan tvangsinndrives uten å gå veien om søksmål. Men skal et gjeldsbrev i en slik situasjon være gyldig, må arbeidsgiver sørge for å gå fram på en måte som tilfredsstiller avtaleloven.Du finner eksempel på et gjeldsbrev i vår skjemabank på medlemssidene.

En arbeidsgiver som hadde gitt avskjed til en kasserer pga underslag, fikk nylig medhold av Gulating lagmannsrett i at et gjeldsbrev på nær en halv million kroner opprettet i forbindelse med avskjeden, var gyldig etter avtaleloven §36. Lagmannsretten fant at prosessen rundt opprettelsen av gjeldsbrevet var tilfredsstillende.


For 5 år siden kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat i en annen underslagssak, hvor gjeldsbrevet ble satt til side. I den saken ble det framlagt et lydbåndopptak som bekreftet at representanten fra sikkerhetsselskapet som hadde konfrontert arbeidstaker, hadde utøvd sterkt press for å få henne til å underskrive gjeldsbrevet.Bl.a. ble hun truet med politianmeldelse og med at hun kunne risikere fengsel i opp til ett år, hvilket ikke var korrekt ut fra de bevisene arbeidsgiver satt med.

Blant annet ut fra de to dommenes premisser, vil Virke gi følgende råd dersom du som arbeidsgiver ønsker å opprette et gjeldsbrev i tilsvarende situasjon:

  1. Sørg for at du ikke er alene når du har den første samtalen med den ansatte. 
  2. Sørg for at du sitter inne med sterke bevis for at den ansatte faktisk har underslått penger, varer eller lignende.
  3. Be om en samtale med arbeidstaker. Ikke forsøk å overrumple vedkommende. La alltid arbeidstaker få tilbud om å ha med en tillitsvalgt eller en annen person som han eller hun stoler på i en slik samtale. Vil arbeidstaker ikke ha med noen (noe de fleste ikke ønsker i en slik situasjon) – be arbeidstaker skrive under en erklæring hvor det fremkommer at de ikke ønsker bistand av andre.
  4. Forklar at arbeidstaker selv når som helst kan avslutte samtalen eller be om pauser for eventuelt å kontakte en rådgiver.  Ta uansett pauser.
  5. Dersom arbeidstaker innrømmer underslag, forsøk i samarbeid med arbeidstaker å komme fram til hvor stort beløpet eller verdien av det underslåtte kan være. Ikke sett beløpet for høyt.
  6. Forklar for arbeidstaker hva det betyr for han eller hun å underskrive på gjeldsbrevet.  Lag et referat fra møtet.
  7. Arbeidsgivers representanter må hele tiden opptre rolig og ikke utøve press overfor arbeidstaker. At den ansatte opplever møtet ubehagelig, er forståelig, men nettopp derfor er det viktig at du som arbeidsgiver opptrer profesjonelt.  Du skal også ivareta den omsorgsfunksjonen du bør vise for arbeidstaker som har kommet i en slik situasjon.
  8. Vi vil anbefale arbeidsgiver å suspendere den ansatte inntil et ordinært drøftelsesmøte kan bli avholdt.  Dette bør tidligst skje dagen etter.  Da får den ansatte noe tid på seg, kan rådføre seg med andre og et gjeldsbrev kan eventuelt signeres på drøftelsesmøte.
  9. Dersom arbeidstaker insisterer på å få avsluttet saken der og da, må det være i orden å skrive under gjeldsbrevet samme dag. Men da må du få arbeidstakers ønske ned i referatet som begge parter skriver under på før dere går fra hverandre.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til