Deltidsansattes fortrinnsrett - Viktig dom fra Høyesterett

Publisert:

Høyesterett har i en nylig avsagt dom slått fast at deltidsansatte ikke kan kreve å tre inn i deler av en utlyst stilling. Tidligere langvarig praksis fra tvisteløsningsnemnda er med dette satt til side. Høyesterett fastslo også at nemndas avgjørelser ikke er juridisk bindende.

Arbeidsmiljøloven bestemmer at en deltidsansatt har fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling, fremfor at arbeidsgiver foretar en nyansettelse i den ledige stillingen. Det har vært lagt til grunn i nemnda og under rettspraksis at en deltidsansatt, på visse vilkår, kan utøve fortrinnsrett også til deler av den stillingen som er ledig. Deltidsansatte har dermed tidligere kunnet slå sammen sin opprinnelige deltidsstilling, og deler av den ledige stillingen, for å oppnå en heltidsstilling.

Etter høyesterettsdommen gjelder fortrinnsretten nå kun hele den stillingen som er utlyst, og arbeidstaker kan ikke kreve at arbeidsgiver deler opp stillinger fordi arbeidstaker ønsker en høyere stillingsprosent.

Dette innebærer for eksempel at en arbeidstaker i 60 % stilling ikke kan kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling på 80 %, slik at han til sammen oppnår 100 % stilling og arbeidsgiver blir sittende igjen med og må lyse ut en ny stilling på 40 %. Fortrinnsretten må i tilfelle utøves for hele stillingen på 80 %.

Dersom arbeidsgiver i eksempelet ovenfor hadde lyst ut en stilling på 50 % vil arbeidstaker ikke kunnet utøve noen form for fortrinnsrett overhodet.

I samme dom fastslår også Høyesterett at tvisteløsningsnemndas avgjørelser ikke er bindende. Dette innebærer at en arbeidsgiver som er uenig i nemndas avgjørelse i slike fortrinnssaker ikke behøver å rette seg etter avgjørelsen eller gå til sak for å få den omgjort. Søksmålsbyrden i disse sakene er med dette snudd, slik at arbeidsgiver i stedet kan avvente et eventuelt søksmål fra arbeidstaker.

Dommen er klargjørende og vil gjøre det enklere og mindre ressurskrevende for arbeidsgivere å forholde seg til krav om fortrinnsrett fra deltidsansatte.