EFTA-domstolen definerer reisetid som arbeidstid i ny avgjørelse

Publisert:

Hammer og bok

27.november 2017 ga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse til Høyesterett i en sak som handler definisjonen av arbeidstid og reisetid.

Saken gjelder en politimann som har et fast arbeidssted, men som i noen situasjoner må reise på oppdrag andre steder. Reisen skjer utenfor hans vanlige arbeidstid. Arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om reisetiden til og fra oppdragsstedet skal regnes som arbeidstid arbeidstiden starter når politimannen drar hjemmefra, eller når han er kommet frem til arbeidsstedet.

EFTA-domstolen konkluderer med at nødvendig tid til å reise til og/eller fra et annet arbeidssted enn det faste eller vanlige oppmøtested er arbeidstid. Dette gjelder også når reisen skjer utenfor alminnelig arbeidstid

EFTA har skrevet en pressmelding som oppsummerer saken. Den kan leses her >>

Hva betyr avgjørelsen for din virksomhet?

EFTA-domstolen er en del av EØS-avtalen og skal bidra til at Norge og de andre medlemslandene tolker reglene likt.

Den rådgivende uttalelsen er ikke rettslig bindende for Høyesterett. Selv om avgjørelsen ikke er bindende er det vanlig at den blir fulgt. Høyesterett må behandle saken ferdig før vi kan konkludere med hvilken betydning dette får for norske arbeidstakere som er på jobbreise utenfor ordinær arbeidstid.

Gjeldende rett

Frem til Høyesteretts avgjørelse foreligger anbefaler Virke at våre medlemmer forholder seg til gjeldende rett. Spørsmålet om reisetid er ikke direkte regulert i loven, og må avgjøres ut fra definisjonen av arbeidstid. I forarbeidene til loven står det at:

«[r]eise til og fra arbeidet vil som i dag falle utenfor definisjonen av arbeidstid. Dersom arbeidstakeren i løpet av arbeidsdagen blir sendt til et arbeidssted utenfor virksomheten, men kommer tilbake før arbeidsdagen er avsluttet, vil normalt slike reiser regnes som arbeidstid. Annen reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna arbeidsstedet hvor for eksempel overnatting er nødvendig vil ikke være arbeidstid, med mindre arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende likevel må sies å stå til arbeidsgivers disposisjon.

Vi vil komme med nærmere info om reglene om arbeidstid og reisetid når Høyesteretts dom foreligger.

Ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon dersom du har spørsmål knyttet til dette.