Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

Publisert:

​ Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.   Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra denne dato være beskyttet av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler helt fram til de fyller 72 år.  

Regjeringen mener at endringen av aldersgrensen har en viktig symboleffekt, og er et signal om at eldre arbeidstakere er ønsket i arbeidslivet. På sikt tror man dette kan bidra til å øke yrkesdeltakelsen blant seniorer, spesielt de yngre seniorene.  De fleste av arbeidslivets organisasjoner ønsket ikke en slik endring, men reglene er vedtatt og trer i kraft fra 1. juli 2015.  Hva vil dette bety for den enkelte virksomhet?

Grensetilfeller og overgangsbestemmelser
Fra 1. juli 2015 vil et arbeidsforhold først kunne bringes til opphør ensidig fra arbeidsgivers side uten de vanlige prosedyrer ved oppsigelse når arbeidstaker fyller 72 år.  Men hvordan vil overgangsbestemmelsene være?

Arbeidstakere som fyller 70 år før 1. juli 2015, vil ikke være omfattet av de nye bestemmelsene dersom de innen 1. juli 2015 har mottatt varsel på 6 måneder om fratredelse.  Dersom de ikke har mottatt et slikt varsel før 1. juli 2015, vil de imidlertid være omfattet av de nye reglene.

Arbeidstakere som fyller 70 år etter 1. juli 2015, vil være omfattet av de nye reglene.  De kan derfor motsette seg fratredelse selv om de har mottatt varsel om dette før 1. juli 2015.

Bestemmelsene om skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden vil fremdeles gjelde, men etter 1. juli 2015 altså først dersom arbeidsforholdet skal bringes til opphør når den ansatte fyller 72 år.

Bedriftsinterne pensjonsordninger og overgangsbestemmelser
For de virksomheter som har etablert bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år, gjelder spesielle regler.  De nye reglene i arbeidsmiljøloven § 15-13 a lyder som følger:

(2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

(3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.


(4) Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

Følgende overgangsregler gjelder:

Etablerte bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år, kan beholdes i inntil ett år etter 1. juli 2015, såfremt de er etablert før dette tidspunktet. Hvis de har grunnlag i tariffavtale, kan de beholdes inntil tariffavtalen utløper.


Endringene i arbeidsmiljølovens bestemmelser betyr ikke at en ansatt har krav på å være i jobb fram til han eller hun fyller 72 år.  Det forutsetter at vedkommende fremdeles utfører arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte.  Dersom dette ikke er tilfelle, vil en god leder som følger opp den ansatte i de fleste tilfelle kunne formidle dette til vedkommende slik at den ansatte selv sier opp.  Dersom dette ikke nytter, vil de vanlige reglene for oppsigelse komme til anvendelse.


For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .