Er reklamasjonsfrist og garantitid det samme?

Publisert:

Reklamasjonsfrist og garantitid er to forskjellige forhold. Her forklarer vi forskjellen mellom reklamasjon og garanti.

Forbrukerkjøp

Avhengig av hvor lenge tingen er ment å vare kan forbrukere ha inntil fem års reklamasjonsfrist på en vare, mens en garanti kan vare lenger avhengig av selgers garantibetingelser. Noen kjøkkenleverandører har for eksempel 25 års garanti på kjøkken. Er reklamasjonsfristen utløpt blir det dermed viktig å avklare om selgeren er ansvarlig etter garantien.

Reklamasjon

Retten til å reklamere (klage) på en feil ved varen eller tjenesten er for forbrukere en lovfestet rett som partene ikke kan avtale seg bort fra. I næringskjøp og i kjøp mellom forbrukere er det derimot avtalefrihet og her kan partene avtale begrensninger i kjøpers rettigheter.

Reklamasjonsretten gir kjøper rett til å kreve utbedring, omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning for mangler som forelå på kjøpstidspunktet. Fristen for å reklamere varierer mellom ulike varetyper, men vil for mange varer være fem år i forbrukerforhold, forutsatt at varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Møbler, elektronikk, biler og en del sportsutstyr er eksempler på varer med fem års reklamsjonsfrist. Etter at femårsfristen er utløpt har ikke kjøper lenger reklamasjonsrett, selv om varen har en mangel.

Garanti

En garanti innebærer at selger som en del av avtalen påtar seg en risiko som ellers ville ha ligget hos kjøper. Det er normalt selger eller produsent som gir garantien og den vil være nærmere spesifisert. Garantier i kjøpsforhold kan deles i tre grupper:

  1. funksjonsgaranti/holdbarhetsgaranti
  2. bevisbyrdegaranti
  3. garanti som utvider kjøpers rettigheter utover det som følger av de alminnelige regler.

Av dette følger at en del garantier er spesifisert til kun å gjelde visse feil og mangler. En 25 års garanti fra en av kjøkkenforhandlerne er for eksempel begrenset til material- og produksjonsfeil ved visse spesifiserte deler og dekker ikke håndtak, visse typer av benkeplater og skuffer. Disse delene har denne selgeren gitt 10 års garantitid.

Et annet eksempel på funksjonsgaranti er bilselgeres rustgaranti. Virkningen av disse garantiene er at tidspunktet for mangelsbedømmelsen for de garanterte egenskapene forskyves til utløpet av garantitiden.

For å avklare om et forhold omfattes av garantien må garantitilsagnet tolkes. Ved tvil om forståelsen av en garanti er det praksis for å tolke garantien som en funksjonsgaranti. De fleste garantier må forstås slik at de ikke omfatter skader som er forårsaket av kjøpers uforsvarlige bruk.

For at begrepet garanti skal kunne benyttes må kjøperen gis noe utover de rettigheter som kjøper ellers har etter lovverket. Det anses som villedende forretningsmetode, og dermed forbudt etter markedsføringsloven å bruke begrepet «garanti» dersom kjøper ikke gis rettigheter utover det som kjøper ellers har.