Etterfølgende avtalevilkår

Publisert:

Det hender at vi blir presentert for problemstillinger relatert til avtalevilkår som ikke er vurdert i forbindelse med selve avtaleinngåelsen, men som presenteres på et senere tidspunkt. De ytterligere vilkår kan følge av en pakkseddel, faktura, ordrebekreftelse eller ved selve varen.

Den som blir stilt ovenfor etterfølgende vilkår, for eksempel i en ordrebekreftelse, vil som utgangspunkt stå fritt til å avslå disse. Hva er så situasjonen hvis parten ikke reklamerer ovenfor vilkår inntatt i faktura, pakkseddel osv? Hvorvidt en avtalepart skal anses bundet av vilkår som presenteres etter at avtale er inngått vil måtte underlegges en bred vurdering. 

Vilkårets rimelighet vil bli tillagt vekt. Ved rimelige vilkår vil motparten lettere anses bundet. Når en eksempelvis kjøper et gavekort kan det forekomme at man ikke opplyses om vilkår i forbindelse med selve kjøpet, men at det av selve gavekortet eller vedlagte standardvilkår til gavekortet sies noe om gyldighetstiden, eller andre begrensninger i bruken av kortet. Vi er da i den situasjonen at vilkår gjøres kjent etter selve avtaleinngåelsen. For gavekort vil en gyldighetstid på ett år fremstå som rimelig, mens en gyldighetsperiode på en måned fort vil anses som urimelig.

Hvor vanlig vilkåret er i vedkommende bransje kan tillegges vekt. Jo mer vanlig slike vilkår er, jo lettere kan det aksepteres at de presenteres etter at avtale er inngått. For eksempel befordringsvilkår i forbindelse med avtale om å sende varer med bil, båt, fly eller tog.

Videre vil det ha betydning hvorvidt vilkåret var kjent eller burde være kjent ovenfor den part vilkåret gjøres gjeldende mot. Dette kan være situasjonen hvor avtalepartene jevnlig har handlet med hverandre, eller hvor det ved avtaleinngåelsen er henvist til et reglement eller standard salgsbetingelser. I en slik situasjon vil det være enkelt å skaffe seg kjennskap til hva vilkårene går ut på. Turoperatører har for eksempel regler om seneste fremmøte. Slike vilkår kan fremkomme av reisebekreftelsen, kvitteringen eller ved henvisning til standard befordringsvilkår eller generelle salgsbetingelser.

Vi har også eksempler på at det i en pakkseddel, eller på en faktura er inntatt et forbehold om eiendomsrett til salgstingen inntil kjøpesummen er fullt betalt (salgspant). Vi oppfordrer våre medlemmer som gir kreditt og ønsker å gjøre en avtale om salgspant til å avtale dette skriftlig ved selve avtaleinngåelsen. Dette for å unngå problemstillingen relatert til om salgspant kan gjøres gjeldende hvis vilkåret først påberopes etter at avtale er inngått. Er det spørsmål relatert til kontraktsvilkår er det bare å ta kontakt med forretningsadvokatene i Virke for bistand.