Få frem det beste i dine medarbeidere

Publisert:

Mer enn 6 av 10 arbeidstakere rapporterer at de sjeldnere enn ukentlig får tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid.

De fleste ledere vet at det å gi tilbakemeldinger er kompetansehevende og motiverende for medarbeiderne. Men det er avhengig av at tilbakemeldingene gis på riktig måte. Her følger noen råd:

Gi tilbakemeldinger ofte

I og med at arbeidstakerne rapporterer at de sjelden får tilbakemeldinger må jo det første rådet være å gjøre det mer. Første steget til å skape en kultur på arbeidsplassen for å gi tilbakemeldinger er å gå frem som et godt eksempel og gjøre det selv. På en arbeidsplass med kultur for tilbakemeldinger vil medarbeiderne også gi hverandre tilbakemeldinger slik at ikke alt hviler på leder.


Gi tilbakemeldingene med en gang
Det er viktig at det er nærhet i tid mellom handling og tilbakemelding. Sett av tid til å gi tilbakemelding til dine medarbeidere etter prestasjonen. Hvis du ikke får gitt tilbakemelding med en gang, velg tidspunkt med omhu. Går det for lang tid, vurder om du skal la være å gi tilbakemeldingen.

Vær spesifikk

Unngå vage kommentarer. Dette kan oppfattes av mottaker som om du angriper personlighetstrekk. Beskriv i stedet adferden du har registrert. Bruk konkrete eksempler for å underbygge det du sier. Unngå å beskrive ting som "dårlig" og kom i stedet med forslag til endring eller en spesifisering. Det samme gjelder om å si at noe er "bra", forsøk i stedet å konkretisere hva som er bra og eventuelt hva det førte med seg av positive effekter.

Vis sammenhenger

Når du gir tilbakemeldinger bør du være åpen om hvordan handlingen eller adferden til medarbeideren påvirker avdelingen, teamet eller de andre ansatte. Bistå medarbeideren i å se seg selv som en essensiell del av virksomheten. Det er ofte enklere for en leder å se medarbeidernes bidrag i et makroperspektiv enn det er for den som" står midt i det". Det er også viktig å være klar på forventningene til medarbeideren og sørge for at de står i samsvar med tilbakemeldingene.

Konkretiser hva som bør endres

Dersom tilbakemelding du gir har til hensikt å skape endring er det viktig å si hva du tenker bør bli annerledes. Det kan være vanskelig å vite hva man skal endre hvis lederen ikke sier noe om det. Endring er også en viktig del av kompetansehevingen til hver enkelt. Tall fra Virkemålet 2013 viser at jo oftere medarbeiderne får tilbakemelding, jo større er opplevd innflytelse på egen kompetanseutvikling. Tilbakemeldingen bør handle mest om hvordan medarbeideren kan forbedre adferden sin i fremtiden. Blir du for opptatt av tidligere handlinger, risikerer du at tilbakemeldingen blir tolket som lite konstruktiv.