Ferieavvikling i oppsigelsestiden

Publisert:

​Ferielovens utgangspunkt er at arbeidsgiver bestemmer når arbeidstaker skal avvikle ferie. Arbeidsgiver er pliktig til å drøfte tidspunktet med arbeidstakerne, men det er arbeidsgiver som har ”siste ordet” for når arbeidstaker skal ta ferie.

Ferieloven har enkelte verneregler for arbeidstakere som innskrenker arbeidsgivers styringsrett. Det kan være avvikling av ferie når arbeidstaker/ har vært syk, hatt foreldrepermisjon eller er over 60 år og har en ekstra uke. Arbeidstakere har dessuten krav på å avvikle tre uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni – 30. september.

Når en arbeidstaker er i oppsigelsestid kan både arbeidstaker og arbeidsgiver være interessert i at arbeidstaker avvikler ferie. Ferieloven § 8 regulerer avvikling av ferie under oppsigelsestid.

Det må skilles mellom de tilfeller hvor arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker og de tilfeller arbeidstaker sier opp selv.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Oppsigelsesfristen er kortere enn 3 måneder

Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker og denne har kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Begrunnelsen for dette er at arbeidstaker skal få tid til å områ seg og avslutte sine arbeidsoppgaver.

I de tilfeller hvor arbeidstakers ferie er fastsatt før arbeidsgiver går til oppsigelse, vil arbeidstaker ha valgmuligheter.

  • Arbeidstaker kan velge å følge den oppsatte ferieplan og avvikle ferien som planlagt. Arbeidsforholdet vil da opphøre ved det ordinære utløpet av oppsigelsestiden.

  • Arbeidstaker ønsker å avlyse ferien og jobbe fram til fratredelsesdato. Dette må arbeidsgiver godta.

  • Arbeidstaker kan kreve å avvikle ferien som planlagt men kreve at oppsigelsestiden begynner å løpe først etter ferien. Det er slått fast i rettspraksis at oppsigelsestiden skal være sammenhengende. Dette fører til at oppsigelsestiden først begynner å løpe den første dag i måneden etter at ferien er fullført.

Et eksempel kan belyse dette; Arbeidsgiver sier opp arbeidstaker i juni. Arbeidstaker har 1 måned oppsigelsesfrist. Arbeidstakers ferie er fastsatt til perioden 30. juni - 1. august. Oppsigelsestiden begynner å løpe 1. september. Fratredelsesdato vil da være 30. september.

Dersom arbeidstaker samtykker, kan det inngås avtale om ferieavvikling i oppsigelsestiden. En slik avtale er kun gyldig dersom den er inngått etter at oppsigelsen har funnet sted.

Oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre

I de tilfeller hvor oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge ferie i oppsigelsestiden. Bakgrunnen for dette er at arbeidstaker vil få tid til å områ seg og avslutte sine arbeidsoppgaver i bedriften selv om ferie legges til deler av oppsigelsestiden. Vi minner her om arbeidsgivers drøftelsesplikt og varslingsplikt samt begrensningene i henhold til avvikling av hovedferien.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Arbeidstakers oppsigelse har ingen innvirkning på ferieavviklingen. Hovedregelen er at ferie kan fastsettes og avvikles etter at arbeidstaker har sagt opp sin stilling, forutsatt at drøftelsesplikt og varslingsplikt overholdes.

Retten til å kreve ferie lagt i oppsigelsestiden uavhengig av hvem som har sagt opp.

Ofte ønsker arbeidstaker selv å ta ferie i deler av oppsigelsestiden. Der ferie ikke allerede er avtalt, kan arbeidsgiver nekte dette.Det er tre unntak fra denne regelen.

  • Arbeidstaker kan kreve å avvikle ferie dersom det ikke er mulig å avvikle 3 uker ferie i hovedferieperioden etter oppsigelsestidens utløp. Hvis arbeidstaker sier opp sin stilling etter 15. august kan han ikke kreve at hovedferie legges til før 30. september.

  • Arbeidstaker kan kreve at restferie legges til oppsigelsestiden der hvor restferien ikke kan avvikles mellom oppsigelsesfristens utløp og ferieårets utløp.

  • En arbeidstaker som er over 60 år kan kreve ekstrauken avviklet. Arbeidsgiver må varsles 14 dager i forkant. 

I de tilfeller hvor arbeidstakers ferie allerede er fastsatt, har ikke arbeidsgiver anledning til å kreve ferien utsatt eller avlyst. Ferieloven har regler for når arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie, som kun er ved uforutsette hendelser. Oppsigelse fra arbeidsgiver eller arbeidstaker regnes ikke som uforutsette hendelser.