Feriepenger

Publisert:

I  denne artiklen tok vi for oss ferieplanlegging og hovedreglene om ferieavvikling. Denne gangen skal vi se nærmere på beregning og utbetaling av feriepenger.

Alle arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle ferie i løpet av året. Etter ferieloven § 5 har arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie hvert år. Virkedager er alle dager som ikke er søndag eller lovbestemte helg- og høytidsdager. Altså utgjør ferie etter ferieloven fire uker pluss én ekstra dag (”Gro-dagen”).  

De fleste tariffavtalene har innført den såkalte femte ferieuken. Det vil si at som ansatt i en tariffbundet bedrift har arbeidstaker krav på fem virkedager ekstraferie, slik at ferien til sammen blir fem fulle uker. Også mange bedrifter som ikke er tariffbundet praktiserer fem ukers ferie.

Utover dette har arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, i henhold til ferieloven § 5 rett til 6 virkedager ekstraferie i løpet av året. Denne ekstra ferieuken kommer i tillegg til den lovbestemte ferien eller fem ukers ferie.

Ferie innebærer at arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt bortfaller. For å sikre arbeidstaker inntekt som gjør det mulig å avvikle ferie, opptjenes og utbetales i stedet feriepenger. Ferielovens forutsetning om å sikre arbeidstaker inntekt i forbindelse med ferieavvikling, innebærer at arbeidsgiver ikke kan avtale at feriepenger skal være inkludert i løpende lønn eller at lønn ikke skal gi grunnlag for feriepenger.

Ferieloven § 10 regulerer beregning av feriepenger. Ved ferieuttak i henhold til ferieloven utgjør feriepengene 10,2 % av feriepengegrunnlaget, se nærmere om dette nedenfor. For arbeidstakere som har fem ukes ferie, beregnes det 12 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstaker over 60 år med rett til ytterligere 6 virkedager ferie, økes prosentsatsen til 12,5 % (14,3 % for de med fem ukers ferie).

Feriepengegrunnlaget er alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er kalenderåret umiddelbart før ferieåret. Det vil si at 2011 er opptjeningsåret for feriepenger som utbetales i ferieåret 2012.

Med arbeidsvederlag menes den lønn og annen godtgjørelse som arbeidstakeren mottar for at han eller hun stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Dette gjelder også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder og omsorgspenger som er utbetalt av arbeidsgiver ved fravær grunnet syke barn.

Utgiftsdekning (f eks godtgjørelse til dekning av bilhold, kost og losji), feriepenger utbetalt i opptjeningsåret, andel av nettoutbytte, fast godtgjøring som også utbetales under ferie, og verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser, omfattes ikke av feriepengegrunnlaget.

Etter ferieloven § 11 skal feriepenger utbetales når ferie avvikles, slik at arbeidstaker ved f eks tre ukers ferie i juli skal ha feriepenger for tre uker og lønn for den resterende del av måneden. Det er imidlertid omfattende praksis for at bedrifter utbetaler alle feriepengene i stedet for ordinær lønn for én måned i løpet av året, typisk juni, mot at arbeidstaker mottar ordinær lønn de resterende 11 måneder. Denne løsningen forutsetter bruk av en regnemodell som innebærer at det gjøres et trekk i feriepengene tilsvarende lønn for et visst antall dager. Ferieloven åpner for en slik løsning.

Unntak for at feriepenger utbetales i ferieåret gjelder dersom ferie overføres til året etter.Da skal også feriepengene overføres til neste år. Feriepenger skal også utbetales i opptjeningsåret.

For nærmere spørsmål, kan Virkes medlemmer ta kontakt med sentralbordet på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .