Ferieplanlegging

Publisert:

Våren er her og om ikke lenge står årets sommerferie for døren. Noen har kanskje fastsatt årets ferie allerede, men dersom dette ikke er avtalt anbefaler Virke at dere setter opp en ferieplan nå.

Antall feriedager som skal avvikles
Etter ferieloven har arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år. Siden ferieloven regner virkedager fra mandag til lørdag, tilsvarer dette fire uker og én dag. Etter tariffavtale eller individuell avtale kan det være avtalt totalt fem uker ferie. Lengre ferie kan også være avtalt. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret har rett på ytterligere én ferieuke.

Om arbeidstaker ikke var i fullt arbeid i fjor kan denne motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette er blant annet relevant for arbeidstakere som har vært i ulønnet permisjon, vært permittert eller er nyutdannet. Om arbeidstaker skiftet arbeidsgiver i fjor eller i år og har fått utbetalt feriepenger av forrige arbeidsgiver, kan denne ikke nekte å avvikle ferie hos nåværende arbeidsgiver, selv om feriepengene er brukt opp.

Sørg for god planlegging
Utgangspunktet er at arbeidsgiver har styringsrett til å fastsette når ferien skal avvikles. Det er to begrensninger i denne retten. For det første skal arbeidstaker gis mulighet til å komme med sine ønsker. For det andre har arbeidstaker rett på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. De øvrige feriedagene etter ferieloven kan arbeidstaker kreve avviklet sammenhengende.

God ferieplanlegging krever imidlertid at ferien fastsettes i samråd med arbeidstaker. Da vil både den ansattes ønsker og virksomhetens behov ivaretas. I god tid før ferien skal arbeidsgiver drøfte feriefastsetting med arbeidstaker. Dette løses gjerne ved å sende en epost til de ansatte og be om ferieønsker eller at det henges opp en kalender/liste hvor de ansatte kan føre opp sine ønsker. Når fristen for tilbakemelding har gått ut setter arbeidsgiver opp en ferieplan for sommeren. Her hensyntas de ansattes ferieønsker så langt det lar seg gjøre. Arbeidsgiver bør ha planen klar slik at arbeidstakere som krever det kan informeres om feriefastsettingen senest to måneder i forveien.

Om det ikke er mulig å oppnå enighet om ferieplanen er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie. Det kan for eksempel være en løsning å dele opp sommerferien slik at de som måtte ta tidlig ferie ett år, får sen ferie påfølgende år. Det vil da bli en rettferdig fordeling over tid.

Endring i ferieplanene – sykdom
Dersom arbeidstaker blir syk før ferien kan arbeidstaker kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Det må fremlegges legeerklæring og kravet om utsettelse må komme innen siste arbeidsdag før ferien skulle starte. Den avtalte ferien utsettes og arbeidstaker kommer evt tilbake på jobb om sykmeldingen er kortere enn den opprinnelige ferien.

I de tilfellene der sykdom inntreffer i ferien, kan arbeidstaker kreve erstatningsferie fra første sykedag. Det er krav om 100 % arbeidsuførhet og dette må dokumenteres med legeerklæring. Kravet om utsatt ferie må fremsettes uten ugrunnet opphold etter ferien er avsluttet. Se Virkes faktaark om sykdom i forbindelse med ferieavvikling.

Den avtalte ferien kan også endres av arbeidsgiver dersom dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser og det ikke kan skaffes stedfortreder. I et slikt tilfelle må arbeidsgiver i forkant drøfte spørsmålet med arbeidstaker. Det er strenge vilkår for når arbeidsgiver kan gjøre en slik endring og arbeidstaker kan kreve dekket merutgifter som følge av omlegging av ferien.

Overføring av ferie
Det er ikke en plikt for arbeidstakere å avvikle tre uker ferie i hovedferieperioden, men en rett. Ønsker ikke arbeidstaker sommerferie, må arbeidsgiver påse at arbeidstaker tar ut tilstrekkelig ferie ellers i året. Ved enighet mellom partene kan inntil to uker av den lovfestede ferien overføres til påfølgende ferieår. Også den avtalefestede ferien kan overføres hvis ikke annet er avtalt. Slik overføring skal gjøres ved skriftlig avtale. Dersom arbeidstaker på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke har avviklet sin ferie, vil all lovfestet ferie overføres til neste år. Les mer om overføring av ferie her.

Arbeidstakere over 60 år
Den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år er det arbeidstaker selv som bestemmer når skal tas ut. Arbeidsgiver skal imidlertid informeres senest to uker i forveien. Ettersom dette er en relativt kort frist, anbefales det at arbeidsgiver er i dialog med arbeidstaker om når han eller hun ønsker å avvikle denne ferieuken. Ekstraferien kan tas ut som en hel uke eller enkeltdager.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .