Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling

Publisert:

​Forbrukerrådet tilbyr nå, på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, mekling i tvister om vare- og tjenestekontrakter mellom forbruker og næringsdrivende.

​Forbruker må være bosatt i Norge og EØS-området, mens næringsdrivende skal være hjemmehørende i Norge.

Grunnlag for denne meklingen er et lovforslag som gjennomfører direktivet om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker (direktiv 23013/11/EU) og NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister.

Tilbudet er basert på frivillig mekling og gjelder for alle avtaler inngått etter 1. juli 2015. Det er kun forbruker som kan be om mekling i Forbrukerrådet. Før forbruker kan sende inn en klage til Forbrukerrådet må vedkommende først ha forsøkt å løse saken direkte med sin selger.

Medlemmer av Virke vil som følge av dette kunne oppleve at Forbrukerrådet tar kontakt med dem dersom de har mottat klage fra forbruker. Dette gjelder kun på områder der det ikke er en nemnd som kan behandle saken.

Saksområder
Saksområder som er unntatt fra det nye meklingstilbudet er:

  • Områder hvor det i dag finnes en klagenemnd (http://www.forbrukerradet.no/klage/klagenemder/klagenemndene).
  • Tvister som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven (behandles av Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget allerede i dag).
  • Helsetjenester som ytes av helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 3.
  • Offentlig tilbud av videregående og høyere utdannelse.
  • Kjøp og salg av fast eiendom.
  • Ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse slik dette begrepet til enhver tid tolkes av EU-domstolen.

Nøytralitet og kompetanse
Forbrukerrådet skal opptre nøytralt og upartisk som mekler. Medarbeidere som er ansvarlig for meklingen vil ha nødvendig kunnskap og kompetanse innen utenrettslig klagebehandling og forbrukerrettigheter. Behandlingen av saken følger alminnelige prinsipper for mekling. Forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt får anvendelse.


Foreldelse
En sak som bringes inn til Forbrukerrådet for mekling på nye områder avbryter ikke foreldelsesfristen.

Tilbudet slik det er beskrevet ovenfor, vil gjelde inntil ny lov om klageorganer for forbrukersaker trer i kraft. Lovutkastet skal fremmes for Stortinget i løpet av høsten og forventes tre i kraft fra årsskiftet. Som en konsekvens av ny lov kan det komme endringer i tilbudet ved årsskiftet.

Du vil finne mer informasjon om det nye meklingstilbudet på www.forbrukerradet.no