Forlenget ventetid for dagpenger

Publisert:

Fra 1. Januar i år ble ventetiden for dagpenger ved arbeidsledighet etter avsluttet arbeidsforhold forlenget fra 6 til 12 uker.

Mange tror at så lenge en ansatt ikke selv sier opp stillingen sin, vil vedkommende uansett ha rett på dagpenger uten forlenget ventetid. Dette stemmer ikke alltid. Det avgjørende er om en arbeidstaker selv er å bebreide for at arbeidsforholdet faktisk opphører

. Hvorvidt dagpenger først innvilges etter forlenget ventetid, vil være avhengig av en konkret vurdering av de faktiske forholdene. Vedtak om forlenget ventetid fattes på grunnlag av forhold som har skjedd innenfor de seks siste månedene før vedtakstidspunktet, og løper fra datoen dagpenger blir innvilget.

Reglene om dagpenger under arbeidsløshet er nedfelt i folketrygdlovens kapittel 4. De konkrete vilkårene for å få innvilget dagpenger blir ikke behandlet i denne artikkelen, bare regelverket for når forlenget ventetid gis.

Ventetid

Fra en person søker om dagpenger, vil det gå minimum tre dager før dagpenger innvilges. Disse tre dagene kalles ventedager og er noe som gis alle som innvilges dagpenger.

I det følgende behandles de forskjellige situasjonene der ventetiden forlenges med 12 uker før dagpenger kommer til utbetaling.

Når fastsettes forlenget ventetid

1.Når personen har sagt opp selv eller slutter frivillig uten rimelig grunn

I disse tilfellene vil det være en ventetid på 12 uker fra oppsigelsestidens utløp. Begrunnelsen for forlenget ventetid er at den enkelte selv har ansvar for å sikre seg lønnet arbeid, og bør derfor vente med å si opp før vedkommende har sikret seg ny jobb. En arbeidstaker kan ikke uten videre si opp sitt arbeid og likevel ha rett til dagpenger.

2.Når personen er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold som kan bebreides vedkommende

Avskjeden eller oppsigelsen må skyldes søkerens eget forhold for at ventetiden blir forlenget. Hevder den arbeidsløse at oppsigelsen er usaklig, kan vedkommende etter en konkret vurdering likevel innvilges dagpenger uten forlenget ventetid.

3.Når vedkommende uten rimelig grunn har nektet å motta tilbud om arbeid

Ved omstilling eller nedbemanning kan det tenkes at det finnes andre stillinger i virksomheten som vedkommende får tilbud om. Ved å takke nei til et slikt tilbud, kan Nav fastsette forlenget ventetid. Dette gjelder også om vedkommende takker nei til tilbud om annen stilling fra NAV eller nekter å delta på abeidsmarkedstiltak.

Hva med sluttavtaler?

Noen ganger avsluttes et arbeidsforhold ved at partene blir enige om å signere en sluttavtale. Om det kan bli aktuelt å vedta forlenget ventetid i disse tilfellene, beror på årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes. Dersom den ansatte ellers ville ha blitt oppsagt på grunn av nedbemanning, vil det ikke påløpe forlenget ventetid som følge av sluttavtalen.

Når arbeidsforholdet avsluttes mot at det utbetales en sluttkompensasjon, dekkes normalt ikke dagpenger for det tidsrommet utbetalingen er ment å dekke. Da vil ventetiden eventuelt først begynne å løpe etter denne perioden.

For spørsmål kan medlemmer kontakte Virkes rådgivningstelefon på 22541700 og taste 1 for arbeidsrett, eller sende e-post til .