Formkrav ved avskjed

Publisert:

Når arbeidsgiver skal gi en arbeidstaker avskjed gjelder bestemte formkrav. I det følgende gis en kort oversikt over de krav en virksomhet må forholde seg til ved en avskjed.

Norges lover

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med øyeblikkelig fratreden dersom det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette er et strengere vilkår enn for oppsigelse etter § 15-7. Arbeidsmiljøloven § 15-14 annet ledd angir kravene til form og innhold i en avskjed. Det fremgår her at formkrav ved avskjed i utgangspunktet er de samme som for oppsigelse i § 15-4. Formkravene i bestemmelsen gjelder så lang de passer.

Avskjeden skal være skriftlig. Den skal enten leveres personlig til den ansatte eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Det er ikke krav om at arbeidstaker har lest avskjeden, men han må ha fått mulighet til å gjøre seg kjent med den.

Arbeidsmiljøloven bestemmer videre at arbeidsgiver skal informere om følgende forhold i avskjeden:

  • Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiveren om avskjedens saklighet, frist for å kreve forhandlinger, samt rett til og frist for å reise søksmål.
  • Arbeidstaker har som utgangspunkt ikke rett til å stå i stilling ved tvist om en avskjed. Det bør likevel gis opplysninger om at retten, etter krav fra arbeidstaker, kan bestemme at arbeidsforholdet kan fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort etter arbeidsmiljøloven § 15-11, samt fristene for dette. For ytterligere opplysninger vises det til Virkes mal for avskjed, jf. nedenfor.
  • Det må også gis opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt hvis arbeidstakeren skal forfølge saken.

Opplysninger om fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2 er ikke aktuelt ved en avskjed.

Dersom arbeidstaker krever det skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som er grunn til avskjeden. Arbeidstaker kan kreve å få dette skriftlig.

Det er viktig å være klar over at virkningene av at formkravene ved avskjed ovenfor ikke er overholdt er at det ikke gjelder noen søksmålsfrist. Manglende overholdelse av formkravene vil imidlertid ikke gi arbeidstaker en ubetinget rett til dom for ugyldighet, som ved en formuriktig oppsigelse.

Virkes medlemsvirksomheter anbefales å ta i bruk vårt standard avskjedsbrev som ligger under skjema og maler på medlemssidene våre.