Formkrav ved oppsigelse

Publisert:

Når arbeidsgiver sier opp en ansatt gjelder bestemte formkrav. I det følgende gis en kort oversikt over de krav en virksomhet må forholde seg til ved en oppsigelse. 

​Dersom den oppsagte går til søksmål og bestrider oppsigelsen, kan konsekvensen av brudd på formreglene være at oppsigelsen er ugyldig og at arbeidsforholdet består.

Det er arbeidsmiljøloven § 15-4 som angir kravene til form og innhold i en oppsigelse.

For det første må oppsigelsen være skriftlig. For det andre må den skriftlige oppsigelsen enten leveres personlig til den ansatte eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Det er ikke krav om at arbeidstaker har lest oppsigelsesbrevet. Det avgjørende er at arbeidstaker har fått mulighet til å gjøre seg kjent med den.

Arbeidsmiljøloven pålegger videre arbeidsgiver å informere den oppsagte om en rekke viktige forhold.

  • Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiveren om oppsigelsens saklighet,
  • Frist for å kreve forhandlinger,
  • Rett til og frist for å reise søksmål,
  • Opplysninger om retten til å stå i stilling etter arbeidsmiljøloven § 15-11 (gjelder ikke prøvetidsansatte)
  • Opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt hvis arbeidstakeren forfølger saken, og
  • Opplysninger om fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2 dersom oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold.

Når det gjelder opplysninger om arbeidstakers fortrinnsrett, som inntrer ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, har Virke nå endret sitt oppsigelsesskjema. I tidligere oppsigelsesskjema var det en generell henvisning til arbeidsmiljøloven § 14-2 som omhandler denne retten. I nytt standard oppsigelsesbrev/mal har vi tatt inn en mer utfyllende beskrivelse av innholdet i fortrinnsretten. Virke er av den oppfatning at gammel versjon oppfylte kravene til formriktig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-4. Når vi nå har gitt mer utfyllende opplysninger om fortrinnsretten, er det gjort for å unngå enhver tvil og dermed redusere den prosessrisikoen som alltid vil foreligge ved en oppsigelse.

Virkes medlemsvirksomheter anbefales å ta i bruk vårt nye standard oppsigelsesbrev som ligger under skjema og maler på medlemssidene våre