Forskudd på feriepenger

Publisert:

Ferieloven er en minsterettslov i den forstand at den skal sikre arbeidstakerne visse minsterettigheter. Partene står fritt til å avtale ordninger som for arbeidstakerne er gunstigere enn lovens. Ordninger som er dårligere kan bare avtales i den utstrekning loven selv gir hjemmel for det.

Når det gjelder reglene om utbetaling av feriepenger, kan det for den enkelte arbeidstaker ses som en bedre ordning enn lovens dersom utbetalingstidspunktet legges tidligere i ferieåret. Dette er imidlertid egnet til å svekke arbeidstakerens mulighet for å gjennomføre feriefraværet.

Regelen om at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien (ferieloven § 11), tar sikte på å hindre at arbeidstakeren får utbetalt feriepengene for tidlig og forbruker dem før ferien tar til.

Feriefritiden er det primære formål med loven og ordningen med feriepenger er et av virkemidlene for å sikre at arbeidstakerne virkelig får feriefritid. På denne bakgrunn er det ikke lovens system at en tidligere utbetaling av feriepenger vil være til gunst for arbeidstakeren.

En avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker om at feriepengene skal utbetales tidligere enn siste lønningsdag før ferien vil være ugyldig. Derimot har man anledning til å avtale tidligere utbetalingsordninger ved tariffavtale. En tariffavtale er en avtale som er inngått mellom en fagforening (med dette menes enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger) og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Det frarådes imidlertid å inngå avtale om utbetaling utover et forskuddsbeløp tilsvarende dokumenterte utgifter som arbeidstaker har hatt til kjøp av for eksempel flyreise og hotellopphold.

Den sanksjonsform ferieloven har for overtredelse av arbeidsgivers plikt til å følge reglene om utbetaling, er erstatningsansvar (ferieloven § 14). En forutsetning for å kunne kreve erstatning for ikke å få utbetalt feriepenger senest en uke før ferien tar til, er at arbeidstakeren har satt frem krav om en slik utbetaling. Hvis arbeidsgiveren betaler ut feriepenger på forskudd, for eksempel ved ferieårets begynnelse, kan det bli spørsmål om arbeidsgiver kan pålegges erstatningsansvar når arbeidstakeren har brukt opp pengene og ikke har noe igjen til ferieformål. Dersom arbeidstakeren selv har medvirket til eller tilskyndet en slik utbetaling, er det dog tvilsomt om arbeidsgiver i praksis vil bli erstatningsansvarlig.

Som det fremgår er ferieloven streng, men det er mulig å få feriepenger på forskudd på bakgrunn av avtale som beskrevet ovenfor.