Forslag til ny personopplysningslov på høring

Publisert:

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til ny personopplysningslov på høring. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett, og vil erstatte gjeldende personopplysningslov fra 2000.

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen. Siden loven er en gjennomføring av EUs personvernforordning er det begrensede muligheter for nasjonale tilpasninger.

Loven viderefører mange av prinsippene i dagens personvernlovgivning, men vil også styrke rettighetene for de registrerte og medføre nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. De viktigste nye reglene er:

  • Det innføres en rett for den registrerte til å få overført person¬opplys¬ninger om en selv til alternative tilbydere av en tjeneste (rett til dataporta¬bilitet).
  • Konsesjons- og meldeplikten bortfaller i all hovedsak og erstattes med regler om risikovurdering og dokumentasjonsplikt.
  • Virksomheter får utvidete plikter, herunder til å informere om hvordan virksom¬heten behandler personopplysninger, til å utrede person¬vern¬konse¬kvenser ved tiltak som utgjør en stor risiko for personvernet og til å varsle om sikkerhets¬brudd.
  • De nasjonale tilsynsmyndighetene (Datatilsynet i Norge) gis nye verktøy for sanksjonere brudd på regelverket, herunder myndighet til å ilegge bøter på inntil 20 millioner euro, eller der det gjelder et selskap, inntil 4% av selskapets årlige omsetning på verdensbasis.

Virke holdt frokostseminar om temaet i vår, og vil følge opp med to nye frokostseminarer denne høsten. Nærmere informasjon om dette vil sendes ut med nyhetsbrev og publiseres på sosiale medier.

Virke er i ferd med å gjennomgå lovforslaget og vil levere et høringssvar. Medlemmer som ønsker å påvirke lovens innhold på områder hvor det er åpning for nasjonale tilpasninger oppfordres til å ta kontakt. Høringsfristen er satt til 17. oktober.