Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden

Publisert:

​Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-4 første, fjerde og femte ledd at den alminnelige arbeidstiden ikke må overstige 40, 38 eller 36 timer pr uke eller 9 timer det enkelte døgn. For virksomheter som er tariffbundet eller følger tariffavtale er den ordinære daglige arbeidstiden normalt 7,5 timer og den ukentlige arbeidstiden 37,5 timer.

Tidvis kan arbeidsgiver ha behov for en annen og mer fleksibel fordeling av arbeidstiden.

Reglene om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden i

arbeidsmiljøloven § 10-5

gjør det mulig å plassere arbeidstiden slik at det arbeides utover grensene for alminnelig arbeidstid per dag og uke mot tilsvarende mindre i andre perioder. Gjennomsnittet må imidlertid holdes innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid på 40 timer pr uke.

Enkelte tariffavtaler har særbestemmelser for gjennomsnittsberegning. I denne artikkelen omtales reglene i arbeidsmiljøloven

Gjennomsnittsberegning i sin enkleste form kan innebære at man gjennomsnittsberegner over 2 uker ved at man arbeider 46 timer i uke 1 og 34 timer i uke 2. Gjennomsnittet blir da 40 timer pr. uke. I slike tilfeller hvor man gjennomsnittsberegner arbeidstiden bør lønnen ikke følge svingningene i arbeidstiden. Virke anbefaler at det betales lik månedslønn for hver måned selv om arbeidstaker strengt tatt har arbeidet for mye eller for lite i forhold til månedslønnen.


Gjennomsnittsberegning bidrar til fleksibilitet både for virksomheter og arbeidstakere ved ujevnt behov for arbeidskraft gjennom døgnet, arbeidstopper eller sesongmessige svingninger. I mange tilfeller løses slikt ujevnt behov for arbeidskraft med innleie, midlertidig ansettelser eller ved merarbeid/overtid. Det kan imidlertid være både tid- og ressurskrevende å skulle lære opp innleid eller midlertidig arbeidskraft. Overtid vil, selv om det kompenseres, komme på toppen av alminnelig arbeidstid for arbeidstaker, slik at arbeidsmengden totalt blir større enn ved gjennomsnittsberegning. Bruk av overtid innebærer dessuten en større kostnad for virksomhetene og kan oppleves mer uforutsigbart for den enkelte arbeidstaker. Ved gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden reduseres disse ulempene både for arbeidsgiver og arbeidstaker.


Det er en forutsetning for å benytte gjennomsnittsberegning at det foreligger en skriftlig avtale om det. Avtalen kan enten inngås mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver eller med lokal tillitsvalgt og arbeidsgiver i virksomhet som er bundet av tariffavtale. Arbeidstilsynet kan også gi samtykke til gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Hvilket "nivå" avtalen om gjennomsnittsberegning er inngått på, har betydning for dagrammen og ukerammen i gjennomsnittsberegningen. Nedenfor forklares det nærmere.

Individuell avtale
Etter arbeidsmiljøloven § 10-5 (1) kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at den den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lengre enn henholdsvis 40/38/36 timer. I løpet av perioden for gjennomsnittsberegningen, kan den alminnelige arbeidstiden per dag ikke overstige ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker (dvs. 384 timer til fordeling), likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkel uke.

Avtale om gjennomsnittsberegning kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter § 14-9 første ledd, bokstav f. Arbeidstakere som er midlertidig ansatt på annet grunnlag enn det nevnte kan imidlertid omfattes av en slik avtale.

Avtale med tillitsvalgt
I tariffbundne bedrifter kan det i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-5 (2) inngås skriftlig avtale mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte om at arbeidstiden for en periode på høyst 52 uker kan ordnes slik at den gjennomsnittlig blir så lang som foreskrevet i loven, men ikke over 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer per uke kan igjen gjennomsnittberegnes over en 8 ukers periode (dvs. 384 timer til fordeling), likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer noen enkelt uke.

Dersom avtalen om gjennomsnittsberegning innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal arbeidsgiver og tillitsvalgte særlig legge vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

En avtale om gjennomsnittsberegning med tillitsvalgte kan gjøres gjeldende for alle ansatte som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, dersom de tillitsvalgte organiserer flertall av de ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (5).

Søknad til Arbeidstilsynet
For virksomheter som ikke er tariffbundet eller som har behov for videre rammer enn det en kan avtale med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), er det mulig å søke Arbeidstilsynet om tillatelse til gjennomsnittsberegnet arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-5 (3). Arbeidstilsynet kan samtykke i at arbeidstiden for en periode på høyst 26 uker ordnes slik at den gjennomsnittlig blir så lang som foreskrevet i loven, men ikke over 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Den ukentlige grensen på 48 timer kan igjen gjennomsnittsberegnes over åtte uker. Den omsøkte ordningen må drøftes med tillitsvalgte, og referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Med tillitsvalgt menes her en oppnevnt representant for de ansatte, og ikke nødvendigvis en fagforeningstillitsvalgt. For eksempel kan man drøfte saken med verneombudet.

På nettsidene til Arbeidstilsynet finnes det informasjon om hvilke opplysninger en søknad om gjennomsnittsberegning bør inneholde.

For ordens skyld nevens også at fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven har vid adgang til å inngå tariffavtale om gjennomsnittsberegning utover de ovennevnte grenser, forutsatt at ordningen anses som helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (4).

Oppsummert ser grensene for gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden slik ut:

Avtalenivå

Maks alm. arbeidstid pr. dag

Maks alm. arbeidstid pr. uke

Tidsperiode for gjennomsnitts-beregningen

Individuell avtale

10 timer

48 timer/åtte uker

Ikke over 50 timer noen enkelt uke

52 uker

Avtale med tillitsvalgt

12,5 timer

48 timer/åtte uker

Ikke over 54 timer noen enkelt uke

52 uker

Samtykke fra Arbeidstilsynet

13 timer

48 timer/åtte uker

Ikke begrensning på enkelt uke

26 uker

Fagforening med innstillingsrett

Ingen fast grense

Ingen faste grenser

Ingen faste grenser

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til .