Grensen mellom lovlig kundepleie og korrupsjon - Er en forretningsmiddag korrupsjon?

Publisert:

​Høyesterett har i dom av 5. september 2014, "Ruter-dommen" trukket opp grensene mellom lovlig kundepleie og korrupsjon. En driftssjef i Ruter, som ble påspandert tre middager av Volvo til en samlet verdi av kr 4.454, ble i tingretten dømt for korrupsjon.

​Han ble dømt til å betale en bot på kr 24.000, tåle inndragning av middagsverdien, samt betale saksomkostninger med kr 10.000. En enstemmig Høyesterett var imidlertid ikke i tvil om at middagene var lovlig kundepleie.

Siden korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven § 276a første ledd ble vedtatt i 2003, har det vært betydelig uklarhet i næringslivet og offentlig sektor hvor grensene for korrupsjon går. Hva kan en ansatt motta av fordeler uten at han strafferettslig skal kunne betegnes som korrupt? Etter Høyesteretts avgjørelse har det nå kommet flere viktige avklaringer av praktisk betydning som gjennomgås nedenfor.

Høyesterett tar utgangspunkt i at det ligger en sterk fordømmelse i lovens uttrykk "utilbørlig fordel", og at det kun er de klart klanderverdige forhold som skal rammes. At et forhold er kritikkverdig er ikke tilstrekkelig. Ved vurderingen av om et forhold rammes, må det foretas en totalvurdering av hele situasjonen, hvor en rekke momenter vil spille inn.

For det første må det stilles strengere krav til ansatte i offentlig sektor. På dette området berøres vitale samfunnsinteresser, samtidig som borgernes tillit til samfunnssystemet lett kan undergraves. Disse skjerpede kravene vil i utgangspunktet også gjelde for ansatte i offentlig eide selskaper som ikke er tjenestemenn.

Videre vil ytelsens art være viktig i vurderingen. Høyesterett uttalte at det normalt ikke vil være aktuelt å anvende straffelovens korrupsjonsbestemmelse dersom en ansatt mottar en fordel som ikke er av varig karakter, men som konsumeres i tilknytning til det arrangement som er relevant for arbeidstakerens stilling. Dette vil for eksempel være tilfelle for middager, konserter, teater eller andre kulturarrangementer. Det skal mye til at et slikt arrangement er så påkostet at en deltakelse kan anses som korrupsjon.

Det bør også være åpenhet om forholdet både hos den som mottar noe og hos den som yter noe.

Hvor i prosessen man er, vil også ha betydning for hvordan man skal vurdere fordelen den ansatte mottar. Det vil være snevrere grenser for kundepleie under kontraktsforhandlinger eller i en anbudsprosess, enn det vil være for å markere en allerede inngått avtale.

Ovennevnte avklaringer fra Høyesterett kan på mange måter ses på som en viss reversering av de siste års utvikling i næringslivet og offentlig sektor, der man av redsel for å gå over korrupsjonsgrensen har avstått fra det som tidligere har vært ansett som utslag av alminnelig høflighet, for eksempel det å bli påspandert en middag av en kontraktsmotpart. Det vil følgelig være et godt handlingsrom for å bedrive ordinær kundepleie og tradisjonell kundekontakt i tiden fremover uten å risikere en korrupsjonstiltale.

At forholdet ikke er straffbart, betyr imidlertid ikke at det ikke kan få betydning for arbeidsforholdet dersom den ansatte opptrer i strid med strengere interne retningslinjer. Det vil fortsatt være opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hvilke interne retningslinjer som er hensiktsmessige, så lenge disse ligger innenfor de grenser som er trukket opp av Høyesterett i denne "Ruter-dommen".

For nærmere spørsmål vedrørende temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til