Ferie til gode etter sommeren?

Publisert:

Kalender

Mange arbeidstakere har ferie til gode etter sommeren. Arbeidsgiver bør i god tid planlegge avvikling av arbeidstakers resterende feriedager dersom dette ikke allerede er avtalt. Hvis ikke, kan arbeidsgiver bli skyldig i brudd på ferieloven.

Fastsetting av ferie

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at all ferie avvikles i løpet av ferieåret etter å ha tatt dette opp med arbeidstaker. Dersom partene ikke blir enige om avvikling av ferie så er det nødvendig at arbeidsgiver benytter sin styringsrett.

Arbeidstaker skal underrettes om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder i forveien, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for det. Dersom arbeidstaker kommer tilbake i arbeid etter sykefravær på slutten av året, vil slike særlige grunner kunne foreligge og arbeidsgiver må kunne fastsette ferie uavhengig av om det er mindre enn to måneder igjen.

Den ekstra ferieuken arbeidstakere over 60 år har krav på, skal også avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstaker bestemmer i utgangspunktet selv tiden for denne ferien, men arbeidsgiver skal varsles minst to uker i forveien.

Overføring av ferie

Det er mulig å inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Ved avtalefestet ferie, utover lovfestet ferie på 4 uker og en dag (med tillegg av eventuelt ekstraferie for arbeidstaker over 60 år), kan også disse dagene, beroende på hva som er avtalt, overføres til påfølgende ferieår.

Utbetaling av ikke avviklet ferie?

Det er ikke adgang til å utbetale ikke avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. All lovbestemt ferie skal avvikles, forutsatt at den er opptjent ved feriepengeopptjening. Det er kun når arbeidsforholdet opphører at arbeidstaker har rett på utbetaling av feriedager til gode i stedet for avvikling av ferie.

Feriepenger

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Avtales det at ferie overføres til neste år, kommer feriepengene for disse dagene til utbetaling først når ferien tas. Mange virksomheter med ansatte på månedslønn, utbetaler feriepengene samlet i juni måned og betaler lønn de resterende 11 månedene i året. Dersom feriepengene allerede er blitt utbetalt, vil arbeidstaker motta vanlig lønn når den overførte ferien tas.

Ferieloven

Hvis ikke all ferie blir avviklet i løpet av ferieåret, og det heller ikke er inngått avtale om overføring av feriedager til det påfølgende år, har arbeidsgiver gjort seg skyldig i brudd på ferieloven. Alle utestående feriedager vil automatisk bli overført, samtidig som arbeidsgiver risikerer å komme i erstatningsansvar.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver har kontroll over feriedagene de ansatte har til gode. Dagene må enten avtales overført til neste år eller de må planlegges avviklet innenfor ferieåret.

Har du spørsmål om ferie?

For nærmere spørsmål vedrørende ferie kan medlemmer ta kontakt med Virke på telefon 22 54 17 00, eller sende spørsmål på e-post til .