Har arbeidstaker krav på fri til skolestart og barnehagetilvenning?

Publisert:

GUtt holder mor i hånda

I denne artikkelen behandles hvilke rettigheter arbeidstaker har til å få fri fra arbeidet i forbindelse med barnehageinnkjøring, skolestart og i tilfeller hvor barnehage, SFO og barneskole stenger på grunn av planleggingsdag.

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser som regulerer arbeidstakers rett til fri/permisjon ved barnehageinnkjøring, skoleoppstart og planleggingsdager, men i virksomheter bundet av tariffavtale vil dette ofte være nærmere regulert i tariffavtalen. Nedenfor vil vi se nærmere på situasjonen i tariffbundne og ikke-tariffbundne virksomheter.

Reglene om omsorgspermisjon ved barns/barnepassers sykdom i arbeidsmiljøloven § 12-9 kommer ikke til anvendelse i disse situasjonene. Barnehage/skoleinnkjøring og planleggingsdager kan således ikke likestilles med barns/barnepassers sykdom.

Virksomheter som er bundet av tariffavtale

Tariffavtalene innenfor HUK-området (med unntak av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten) har inntatt en generell regel om at arbeidstaker kan tilstås velferdspermisjon med lønn inntil 10 (12) dager når viktige velferdsgrunner foreligger. Disse tariffavtalene har dermed ingen oppramsing av konkrete typetilfeller hvor arbeidstaker har rett til velferdspermisjon, men lar dette være opp til den enkelte arbeidsgiver å gi nærmere regler om.  

Dersom det er ønskelig, kan den enkelte arbeidsgiver utforme egne retningslinjer for virksomheten som regulerer i hvilke situasjoner arbeidstakerne gis rett til fri/permisjon. Dette medvirker til at det blir en ensartet praksis og hindrer eventuelle påstander om forskjellsbehandling. Mange HUK-virksomheter har med utgangspunkt i nevnte bestemmelse inntatt regler i personalhåndboken om at arbeidstakerne har krav på x antall dager fri (med/  uten lønn) knyttet til innkjøring i barnehage, skolestart og planleggingsdager i barnehage/skole.

Flere av tariffavtalene innenfor Handelsområdet i Virke inneholder en bestemmelse som gir arbeidstaker rett til permisjon med lønn når det er påkrevet å være tilstede ved tilvenning av barn i barnehage/skole og rett til ulønnet permisjon ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole. En slik rettighet vil være tatt inn under bestemmelser om "Korte velferdspermisjoner" (f. eks. Bilag 4 til Landsoverenskomsten Virke/HK).

Det er en betingelse for permisjon ved planleggingsdager at fraværet ikke medfører "vesentlig ulempe for driften". Dette innebærer at det må foretas en interesseavveining mellom arbeidstakers behov for fri og arbeidsgivers ulempe ved at arbeidstaker blir borte. Av dette følger at arbeidsgiver kun kan nekte å innvilge permisjon i de tilfelle hvor han har en rimelig saklig grunn for det. Vil det ikke by på nevneverdige driftsmessige ulemper for arbeidsgiver om arbeidstaker er fraværende, vil permisjon måtte innvilges.

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, vil ikke være forpliktet til å følge ovennevnte regler. I slike tilfelle vil arbeidstakers rett til å få fri/permisjon ved barnehage-/skoleinnkjøring og planleggingsdager avhenge av eventuell særskilt avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil alltid i slike tilfelle ensidig kunne velge å gi arbeidstaker fri - med eller uten lønn. I denne sammenheng nevnes at mange virksomheter velger å følge bestemmelsene i tariffavtalene om korte velferdspermisjoner, selv om de ikke er bundet av tariffavtalen. Dersom avtale om permisjon ved planleggingsdager ikke inngås, må arbeidstaker be om å ta ut en feriedag, evt. avspasere der slik ordning gjelder.