Krav på fri i forbindelse med skolestart, barnehagetilvenning og planleggingsdager?

Mann og dame i samtale

Bli kjent med hvilke rettigheter arbeidstaker har når det gjelder fri fra arbeidet i forbindelse med barnehageinnkjøring, skolestart og der barnehage, SFO og barneskole holder stengt på grunn av planleggingsdag.

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser som regulerer arbeidstakers rett til fri/permisjon ved barnehageinnkjøring, skolestart eller planleggingsdager. Dette vil imidlertid ofte være nærmere regulert i tariffavtale. Nedenfor vil vi se nærmere på situasjonen i tariffbundne og ikke-tariffbundne virksomheter.

Reglene om omsorgspermisjon ved barns/barnepassers sykdom i arbeidsmiljøloven § 12-9 kommer ikke til anvendelse for disse situasjonene. Barnehage-/skoleinnkjøring og planleggingsdager kan altså ikke likestilles med barns/barnepassers sykdom.

Virksomheter som er bundet av tariffavtale

Tariffavtalene innenfor HUK-området (med unntak av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten) har regler om at arbeidstaker kan tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 10 (12) dager når det foreligger viktige velferdsgrunner. Disse tariffavtalene har ingen oppramsing av konkrete typetilfeller hvor arbeidstaker har rett til velferdspermisjon, men lar dette være opp til den enkelte arbeidsgiver å gi nærmere regler om.

Dersom det er ønskelig, kan den enkelte arbeidsgiver utforme egne retningslinjer for virksomheten som regulerer hvilke situasjoner arbeidstakerne kan gis rett til fri/permisjon. Dette medvirker til at det blir en ensartet praksis og kan hindre eventuelle påstander om forskjellsbehandling. Mange HUK-virksomheter har med utgangspunkt i nevnte bestemmelse inntatt regler i personalhåndboken om at arbeidstakerne har krav på x antall dager fri (med/ uten lønn) knyttet til innkjøring i barnehage, skolestart og planleggingsdager i barnehage/skole.

Ansatte i virksomheter som er bundet av Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor gis rett til inntil to dagers permisjon med lønn når det er påkrevet å være tilstede ved tilvenning av barn i barnehage/skole og rett til ulønnet permisjon ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole.

Når det gjelder retten til permisjon ved planleggingsdager er denne betinget av at fraværet ikke medfører «vesentlig ulempe for driften». Dette innebærer at det må foretas en interesseavveining mellom arbeidstakers behov for fri og arbeidsgivers ulempe ved at arbeidstaker blir borte. Av dette følger at arbeidsgiver kun kan nekte å innvilge permisjon i de tilfeller hvor en har en rimelig saklig grunn for det. Vil det ikke by på nevneverdige driftsmessige ulemper for arbeidsgiver om arbeidstaker er fraværende, vil permisjon måtte innvilges.

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, vil ikke være forpliktet til å følge ovennevnte regler. I slike virksomheter vil arbeidstakers rett til å få fri/permisjon ved barnehage-/skoleinnkjøring og planleggingsdager avhenge av eventuell særskilt avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver i slike virksomheter vil ensidig kunne velge å gi arbeidstaker fri/permisjon - med eller uten lønn. Alternativt må arbeidstaker be om å ta ut feriedag(er) eller avspasere der slik ordning gjelder. I denne sammenheng nevnes at mange virksomheter velger å følge bestemmelsene i tariffavtalene om korte velferdspermisjoner, selv om de ikke er bundet av tariffavtale.