Har nyansatte rett til ferie?

Nyansatt jente i forgrunnen

Som arbeidsgiver skal du sørge for at alle ansatte tar full ferie hvert år. Nå er det bare to måneder igjen av 2018, har du kontroll? Hva med ferien til dine nyansatte?

Hvor ofte har vi ikke hørt nyansatte si: «Jeg har nettopp begynt i ny jobb og skal derfor ikke ta ferie», eller «jeg må ta kortere ferie i år». Mange arbeidsgivere handler i strid med ferielovens bestemmelser ved ikke å påse at også nyansatte tar full ferie.

Hva er full ferie? Selv om de fleste i dag praktiserer fem uker ferie, er full ferie etter ferieloven begrenset til fire uker og en dag. I tillegg sikres ansatte fra kalenderåret de fyller 60 år en ekstra ferieuke.

Det er viktig å minne om at nyansatte kan ha krav på ferie, selv om de ikke har rett på feriepenger. Retten til feriepenger opptjenes året før, mens alle ansatte som tiltrer ny stilling innen utgangen av september har rett på full ferie innen 31. desember. En forutsetning for å ha rett på ferie hos ny arbeidsgiver er at vedkommende ikke har tatt ut full ferie tidligere på året. Er ferien ikke tatt tidligere, plikter ny arbeidsgiver å påse at ferie avvikles innen utgangen av kalenderåret. Den nyansatte kan bare motsette seg å avvikle ferie dersom vedkommende mangler feriepengeopptjening. Dette kan skyldes at den ansatte for eksempel var student året før, har fått økt stillingsandel eller vedkommende har fått høyere lønn hos ny arbeidsgiver.

Det er derfor viktig så tidlig som mulig å få avklart om den nyansatte har avviklet ferie. Hvis ikke må det planlegges når ferien skal tas. Oppnås ikke enighet ligger det som hovedregel til arbeidsgivers styringsrett å bestemme når ferien skal avvikles. Den ansatte kan imidlertid normalt kreve å bli underrettet om tidspunktet for ferien senest to måneder i forveien.

De som begynner hos ny arbeidsgiver etter 30. september har bare rett på en ukes ferie i kalenderåret, når ikke all ferie er tatt tidligere.

Noen ganger ønsker den nyansatte å ta ferie, andre ganger ikke. Så lenge vedkommende har opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet ved å ta ferie hos ny arbeidsgiver, SKAL ferie tas. Det spiller ingen rolle at feriepengene allerede er brukt opp, eller at den ansatte ikke ønsker å ta ferie. Den eneste delen av ferien arbeidsgiver og arbeidstaker eventuelt kan bli enige om å sette strek over, er de avtalefestede feriedagene utover ferielovens fire uker og en dag.

Hvis det ikke er ønskelig å ta all ferien i år, kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at inntil to uker (med tillegg av avtalefestet ferie) blir overført til 2019.

Dersom arbeidsgiver heretter sørger for at alle nyansatte tar full ferie, vil dagens tendens til kort ferie for nye medarbeidere endres. Dette vil være til det beste for så vel arbeidsgiver som den nyansatte.

Har du spørsmål knyttet til avvikling av ferie?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på tlf. 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på .