Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsarbeid?

Hovedavtalen utgjør del 1 av alle tariffavtalene for alle tariffbundne medlemsvirksomheter i Virke. Hovedavtalen regulerer samhandling mellom partene herunder mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt ute i bedrift.

Hovedavtalen forutsetter at det skal være et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og den tillitsvalgte, for at dette samarbeidet skal være reelt så må den tillitsvalgte få lov til utføre enkelte oppgaver innenfor ordinær arbeidstid.  Dette innebærer i realiteten at den tillitsvalgte kan ha krav på fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsoppgaver.

Hvilken oppgaver har den tillitsvalgt rett til fri med lønn for å utføre?
Den tillitsvalgte har krav på fri med lønn for å utføre de oppgaver sitt arbeid som tillitsvalgt i virksomheten.  Dette vil omfatte alle de oppgaver som ligger i den lokale tillitsvalgtrollen slik den er beskrevet i Hovedavtalen, eksempelvis drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.

Hovedavtalen forutsetter at den tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i forhandlinger. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at man trenger fri for å gjennomføre klubbmøter for å sikre seg de nødvendige fullmakter. Arbeidsgiver bør allikevel alltid vurdere om det i er hensiktsmessig at det gis noe tid til at den tillitsvalgte kan sikre forankring hos egne medlemmer, da dette vil være en forutsetning for et velfungerende samarbeid. Hovedavtalen anbefaler at det gis anledning til å avholde klubbmøter i arbeidstiden før behandling av særlige saker, så sant dette er praktisk mulig. Det er allikevel viktig å huske på å at denne typen vurderinger alltid ligger inn under arbeidsgiver styringsrett, det er kun oppgaver etter hovedavtalen som automatisk gi rett til fri med lønn.

Hvor mye tid er nødvendig tid?
Hvor mye tid som er nødvendig for at man skal kunne utføre tillitsvalgtrollen vil kunne variere i ulike bedrifter og ulike perioder.  Det eksisterer  ikke et øvre tak for hvor mye tid det kan være nødvendig å bruke på tillitsvalgtarbeid, i større omorganiseringsprosesser kan det eksempelvis være svært arbeidskrevende å være tillitsvalgt.

Fra tid til annen oppstår det uenighet mellom den tillitsvalgte og arbeidsgiver om hvor mye tid som er nødvendig. I utgangspunktet ligger det til arbeidsgivers styringsrett å vurdere hvor mye tid som er nødvendig til å utføre oppgavene etter hovedavtalen, den tillitsvalgte bør derfor alltid kunne begrunne hvorfor man trenger mer tid hvis det skulle oppstå diskusjon om dette.

Bør man avtale en fast tidsramme?
I en del større virksomheter velger man å inngå en lokal særavtale som fastsetter en tidsrammen for tillitsvalgarbeid. Virksomheten er forpliktet til å gå inn i forhandlinger om en slik tidsramme hvis den tillitsvalgte krever dette, men man er ikke forpliktet til å inngå en avtale om forhåndsbestemt tidsramme. Ved uenighet i slike forhandlinger kan tvisten bringen inn for organisasjonene, en slik tvist vil imidlertid ikke kunne bringes inn for arbeidsretten.

I virksomheter som har avtalt en fast tidsramme så bør drøftelsesmøte og forhandlingsmøter legges til tidspunkter hvor den tillitsvalgte allerede er gitt fri, hvis tidsrammen primært blir brukt til verving eller ordinært klubbarbeid bør bedriften vurdere om ikke tidsrammen som er fastsatt er for vid.

En avtalt tidsramme er ikke til hinder for den tillitsvalgte i kortere perioder kan trenge mer tid enn det som er avtalt, da bør dette  vurdere i hvert enkelt tilfelle. Hvis behovet for tid fremstår som permanent bør virksomheten vurdere å utvide tidsrammen.

Ved forhandlinger om endring av tidsrammen for tillitsvalgarbeid følger man hovedavtalens ordinære regler om oppsigelse og reforhandling av særavtaler. I den anledning er det viktig å merke seg at slike avtaler ikke er uoppsigelig og at virksomheten som nevnt ovenfor ikke er forpliktet til å ha an forhåndsavtalt tidsramme.

Har den tillitsvalgte krav på fri til deltakelse på kurs og konferanser i forbundets regi utenfor virksomheten?
Den tillitsvalgte vil normalt ha krav på fri for å kunne delta møter, tillitsvalgtopplæring og kurs i egen organisasjon. Permisjon kan ikke nektes uten tvingende grunn, men i motsetning til for lokalt tillitsvalgtarbeid vil dette være permisjon uten lønn. Virksomheten inngår enkelte ganger avtale med det aktuelle forbundet om at man forskutter lønn hvis dette fullt ut refunderes av forbundet, men virksomheten er ikke pliktig til å inngå en slik avtale.

Søknad om slik permisjon bør sendes arbeidsgiver så tidlig som mulig og i god tid før arrangementet. Helt unntaksvis vil sterke driftsmessige hensyn kunne tilsi at man ikke innvilger permisjonen, men dette forutsetter at fraværet vanskeliggjør fornuftig drift i betydelig grad. Hvis forespørselen om permisjon kommer svært sent vil det være noe større anledning til å avslå.

Betydningen av det gode samarbeidet
Et godt samarbeid på arbeidsplassen er viktig, og forutsetter at den tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å utføre sitt verv på en fornuftig måte.

Rent avslutningsvis minnes det derfor om at virksomheten selvfølgelig kan gi den tillitsvalgte fri til ordinært klubbarbeid. Dette vil imidlertid være opp til den enkelte virksomhet å avgjøre, og de tillitsvalgte har ikke krav på dette.