Heving av arbeidsavtale før tiltredelse

Publisert:

​Vi får fra tid til annen spørsmål om arbeidsgivere har lov til å kansellere en nylig inngått arbeidskontrakt før kandidaten har tiltrådt dersom det har kommet opp nye opplysninger om personen.

En typisk situasjon er at det er gitt feilaktige/mangelfulle opplysninger om kompetanse eller yrkesbakgrunn. Disse situasjonene reguleres ikke av arbeidsmiljøloven, men av alminnelige kontraktsrettslige regler og prinsipper om heving av avtaler.

Denne problemstillingen har vært vurdert av Høyesterett i flere saker. I en sak fra 1988 la Høyesterett til grunn at spørsmålet om bindende arbeidsavtale er inngått, måtte avgjøres ut fra vanlige avtalemessige prinsipper. I den aktuelle saken hadde arbeidstakeren mottatt skriftlig bekreftelse på at hun var ansatt i et fire måneders vikariat. Hun bekreftet at hun aksepterte tilbudet, men opplyste samtidig at hun etter en måneds tid ville søke permisjon på grunn av graviditet. Dette var ikke opplyst i søknaden, og arbeidsgiveren hevdet da at det forelå bristende forutsetninger for ansettelsen noe Høyesterett ga arbeidsgiveren medhold i. Den konkrete avgjørelsen er ikke lenger holdbar siden likestillingsloven oppstiller et forbud mot diskriminering av gravide som ville ha slått inn i denne saken. Men de avtalerettslige utgangspunktene gjelder fortsatt og er senere videreutviklet av Høyesterett.

I 2004 kom det en ny prinsipiell sak opp for Høyesterett. En mann var blitt fast ansatt som allmennlærer ved en Oslo-skole. Det viste seg i ettertid at han ikke oppfylte kompetansekravene til den aktuelle stillingen. Både læreren og skolen kunne bebreides for at dette ikke ble oppdaget tidligere. Spørsmålet var om arbeidsforholdet måtte bringes til opphør etter arbeidsmiljølovens regler, eller om det var tilstrekkelig for arbeidsgiver å heve avtalen på grunn av avtalerettslig ugyldig - i denne saken pga bristende forutsetninger. Høyesterett kom til at tiltredelsen måtte være avgjørende for hvilke regler som skulle anvendes. Fordi den manglende kompetansen først ble oppdaget etter at læreren hadde tiltrådt stillingen, mente Høyesterett at han måtte bli beskyttet av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler. Hadde imidlertid hans manglende kompetanse blitt oppdaget før tiltredelse, ville det riktige ha vært å anvende avtalerettslige regler. Høyesterett uttaler i den forbindelse: ”Dersom As manglende kompetanse hadde blitt avdekket før han tiltrådte stillingen, anser jeg det klart at kommunen kunne brakt forholdet til opphør uten å gå veien om oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljølovens regler".

Vår anbefaling er at arbeidsgiver gjør et grundig forarbeid før nyansettelser ved å sjekke referanser nøye og be om dokumentasjon på arbeidstakerens formelle utdannelse mv for å unngå å havne i denne situasjonen.

For nærmere spørsmål kan Virkes medlemmer ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett eller sende en e-post til arbeidsrett@no.