HMS på 1-2-3!

Publisert:

​ Arbeidsmiljøloven er en forebyggende lov som blant annet skal sikre arbeidstakerne et helsefremmende arbeidsmiljø, en meningsfylt arbeidssituasjon, og full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter inneholder en rekke krav til arbeidsmiljøet, som arbeidsgiver har ansvar for å oppfylle.

Krav om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter fastsetter at alle som leder en virksomhet plikter å sørge for systematisk oppfølging av kravene som er fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Systematisk HMS-arbeid er en metode (eller et virkemiddel/verktøy) som du som arbeidsgiver skal bruke, sammen med ansatte og verneombud, for å sikre at arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Systematisk HMS-arbeid betyr blant annet at arbeidsgiver skal:

 • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet

 • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten

 • Lage oversikt over ansvarsforholdene

 • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer

 • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.

 • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

Hvordan gjøre dette i praksis?

Igangsette

 • Arbeidsgiver må ta initiativ til arbeidet. Arbeidsgivers må få med seg ansatte på å utforme virksomhetens HMS-arbeid. Det gir bedre resultater å bruke ansattes erfaringer. Ansatte vet ofte bedre enn arbeidsgiver hva som utgjør eller kan oppleves som et arbeidsmiljøproblem.

 • Sett mål for HMS-arbeidet, og beskriv ansvar og myndighet.

Kartlegge

 • Skaff oversikt over aktuelle lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet. Nyttig hjelpemiddel kan være

  Regelhjelp.no

  .

 • Kartlegg eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Hvilke rutiner finnes allerede i virksomheten? Sykefraværsrutiner? Avviksrutiner? Rutiner for å håndtere utagerende personer? Rutiner for pengehåndtering?

 • Kartleggingen av farer og problemer i arbeidsmiljøet. Er det noe i arbeidsmiljøet som kan påføre ansatte uheldig fysisk eller psykisk belastning? Kartlegging kan f.eks gjøre ved vernerunder, spørreskjema eller medarbeidersamtale.

 • Etter kartleggingen, skal farer og problemer risikovurderes.

  En enkel risikoanalyse kan bestå av tre enkle spørsmål:

  Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre det? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Prioritering av tiltak og oppfølging

 • Når risikovurderingen er gjennomført, skal det lages en handlingsplan for gjennomføring av tiltakene. Det må fremgå av planen hvem som har ansvaret for gjennomføringen og hvilken tidsfrist som gjelder. Arbeidsgiver må sikre at tiltakene blir gjennomført innenfor tidsfristen.

 • Arbeidsgiver må også sørge for at virksomheten har et avvikssystem hvor ansatte kan melde fra om feil og mangler i arbeidsmiljøet.

 • Det må også utarbeides rutiner som sikrer at HMS-arbeidet gjennomføres jevnlig og at det årlig foretas en omfattende gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet for å vurdere om det fungerer i praksis.

HMS-arbeidet må være en integrert del av organiseringen og styringen av virksomheten. Det gjør HMS-arbeidet "levende" og til noe mer enn permer i bokhyllen. Dokumentasjonen og prosedyrene som utarbeides er ikke noe mål i seg selv, men kun hjelpemidler for å sikre et godt arbeidsmiljø i den praktiske hverdagen.

For å få en introduksjon til hva dette dreier seg om i praksis anbefaler vi at du ser på Arbeidstilsynets arbeidsmiljøguide.Se for øvrig Virkes HMS-kurs.

For spørsmål vedrørende ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til