Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

Publisert:

Høyesterett tydeliggjorde i en nylig avsagt dom om virksomhetsoverdragelse hvilke konsekvenser det kan ha for utleier og innleier hvordan utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonene er fordelt.

Saken gjaldt overføring av en borerigg fra ett selskap til et annet innen et større konsern, og hvor noen av arbeidstakerne på boreriggen var utleid fra et tredje selskap i samme konsern.

Innebar overføring av virksomheten en virksomhetsoverdragelse?

Høyesterett tok først stilling til om overføring av boreriggen var en virksomhetsoverdragelse. Høyesterett behandlet de tre hovedvilkårene for at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder, nemlig   

1) at overføringen gjelder en virksomhet eller en selvstendig økonomisk enhet. Høyesterett kom til at en borerigg er en klart identifiserbar og selvstendig produksjonsenhet og dermed en selvstendig økonomisk enhet.   

2) at overføringen skjer på grunnlag av kontrakt eller sammenslåing av virksomhet. Høyesterett kom til at det ikke var avgjørende at det ikke forelå en kontrakt direkte mellom de selskapene riggen ble overført mellom, men at det sentrale var at driften og bemanningen ved riggen ble overført.     

3) at virksomheten videreføres og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver. Høyesterett kom til at dette vilkåret var oppfylt fordi virksomheten og aktiviteten ved boreriggen ble videreført og i stor grad var den samme etter overføringen.  

I praksis skaper dette ofte vanskelige avgrensningsspørsmål og krever en grundig analyse av den konkrete overføringen. For en oversikt over vilkårene for og virkningen av at reglene i arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse vises til jus på onsdag 8. desember 2010 og jus på onsdag 23. februar 2011

Hadde de utleide arbeidstakerne et arbeidsforhold som ga rett til overføring? 

Høyesterett vurderte deretter om de arbeidstakerne som var utleid til den boreriggen som ble overført, hadde et arbeidsforhold og en tilknytning til det selskapet de var innleid til og dermed hadde rett til overføring og ansettelse hos den nye arbeidsgiveren.

Høyesterett uttalte at jo mer forholdet mellom verten og den utleide arbeidstakeren har karakter av et ordinært ansettelsesforhold, jo lettere vil det være for de utleide arbeidstakerne å kreve ansettelse hos ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse. Høyesterett uttalte at dersom den opprinnelige arbeidsgiveren skal beholde statusen som arbeidsgiver, må denne opprettholde de vesentlige av arbeidsgiverfunksjonene.

Høyesterett kom til at i den konkrete saken hadde verten/innleier i praksis opptrådt som arbeidsgiver, og at det selskap arbeidstakerne formelt hadde arbeidskontrakter med, ikke hadde utøvd noen form for arbeidsgiverfunksjoner.    

Høyesterett konkluderte etter dette med at det forelå en virksomhetsoverdragelse og at de utleide arbeidstakerne hadde rett til ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Denne dommen viser at virksomhetene bør være bevisst på at fordelingen av arbeidsgiverfunksjoner ved innleie eller utleie av arbeidstakere kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.     

For nærmere spørsmål om utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner ved innleie/utleie eller om virksomhetsoverdragelse, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsgiverservice, eller sende spørsmål på e-post til