Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse?

Publisert:

Arbeidsgiver kan av ulike årsaker ha behov for å få avsluttet et arbeidsforhold. I den forbindelse er det viktig at formkravene til oppsigelse følges.   Konsekvensene av formuriktig oppsigelse kan være at oppsigelsen kjennes ugyldig og at arbeidstaker får erstatning.   

Før det gis en oppsigelse må arbeidsgiver:
1.Forsikre seg om at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for bakgrunnen
2.Gjennomføre drøftingsmøte (aml. § 15-1)
3.Helst tidligst dagen etter drøftingsmøtet levere skriftlig, formriktig oppsigelse
Punkt 1 vil være avgjørende fordi arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig - ring gjerne Virke for å drøfte grunnlaget. Oppsigelsen skal inneholde lovens krav til innhold (aml. § 15-4 første og andre ledd). Oppsigelsen kan leveres personlig hvor arbeidstaker kvitterer for mottakelsen eller sendes rekommandert til arbeidstakers oppgitte adresse. Les mer om oppsigelse her.
Virke anbefaler å benytte skjema 115 fra Virkes Skjemabank. Skjemabanken finner du det ved å logge deg inn på våre medlemssider og velge Medlemssider og deretter Skjemabank. Skjema 108 er mal for innkalling til drøftingsmøte.
Ugyldighet
Dersom oppsigelsen ikke er formriktig, fremgår det av loven (aml. § 15-5 første ledd) at oppsigelsen som hovedregel skal kjennes ugyldig med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.
Arbeidstaker må gå til søksmål innen 4 måneder etter å ha mottatt den formuriktige oppsigelsen. Hovedregelen i slike tilfeller er at oppsigelsen kjennes ugyldig uavhengig av om oppsigelsen faktisk ville vært saklig. Finner domstolene det åpenbart urimelig at formfeilene har hatt betydning, kan oppsigelsen likevel bli gyldig selv om formkravene ikke er oppfylt. Eksempler på det kan være at formfeilene er svært små eller at arbeidstaker har tatt rettslige skritt uavhengig av formfeil. Konsekvensen av ugyldighet er at arbeidsforholdet opprettholdes og arbeidstaker har rett til å arbeide videre.
Blir arbeidsgiver oppmerksom på formfeilen, anbefales det å rette opp feilen umiddelbart ved å sende en ny formriktig oppsigelse. Oppsigelsestiden vil da som hovedregel gjelde fra tidspunktet for mottak av den nye oppsigelsen.

Er 4-månedersfristen utløpt, kan arbeidstaker likevel ta ut søksmål og kreve ugyldighet og erstatning, men her vil det ikke være noe automatikk i ugyldighet og det vil heller ikke gjelde noen søksmålsfrist (aml. § 17-4 fjerde ledd).
Erstatning
Reiser arbeidstaker søksmål og oppsigelsen har formfeil, kan arbeidstaker kreve erstatning (aml. § 15-5 andre ledd).Iht. lovens bestemmelse skal erstatningen fastsettes til det beløp som retten under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold og omstendighetene forøvrig finner rimelig(aml. § 15-12 andre ledd). Selv om arbeidstaker ikke krever dom for at oppsigelsen er ugyldig, kan vedkommende kreve erstatning.

Er du i tvil om oppsigelsen vil være rettmessig eller om formkravene er oppfylt, anbefaler vi å ringe Virke på 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett.