Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt?

Ferieåret 2019 går mot slutten og avsluttes 31. desember. Hvis ansatte i virksomheten har feriedager til gode, er det viktig snarest å planlegge avviklingen av disse feriedagene.

​Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker avvikler all ferie i løpet av kalenderåret og den enkelte ansatte plikter på sin side å avvikle ferien sin i løpet av kalenderåret. Tidspunktet for ferieavviklingen skal drøftes med den enkelte ansatte eller tillitsvalgte, men hvis dere ikke blir enige er det arbeidsgiver som innen ferielovens grenser fastsetter tidspunktet for ferien.

De ansatte skal få beskjed om tidspunktet for ferieavvikling tidligst mulig og senest to måneder i forveien, såfremt ikke «særlige grunner» er til hinder for det. Loven sier ikke noe om hva som ligger i «særlige grunner», men det fremgår av forarbeidene at to måneders fristen kan fravikes hvis det i løpet av den gjenstående delen av ferieåret ikke er tilstrekkelig tid til å gi varsel med 2 måneders frist.

Den ekstra ferieuken ansatte over 60 år har krav på, skal også avvikles i løpet av ferieåret. Den ansatte bestemmer i utgangspunktet selv tiden for avviklingen av denne ferieuken, men arbeidsgiver skal varsles minst to uker i forveien.

Det er mulig å inngå skriftlig avtale med den ansatte om overføring av inntil to ukers lovfestet ferie til2020. I tillegg kan det inngås avtale om overføring av eventuell avtalefestet ferie (den femte ferieuken), hvis ikke annet fremkommer av den aktuelle tariffavtalen eller avtalen som gir den ansatt rett til den femte ferieuken.

Det er ikke anledning å bytte ikke-avviklet lovfestet ferie mot økonomisk kompensasjon/lønn (unntatt hvis den ansatte fratrer). Det vil imidlertid kunne være adgang til å bytte ikke-avviklet avtalefestet ferie mot økonomisk kompensasjon/lønn, forutsatt at ikke annet følger av den aktuelle tariffavtalen eller avtalen

Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Avtales det at ferie overføres til 2020, kommer feriepengene for disse dagene først til utbetaling når ferien tas. Mange virksomheter utbetaler feriepengene samlet i mai, juni eller juli måned uavhengig av når de ansatte avvikler ferien sin. Dersom feriepengene allerede er blitt utbetalt, vil den ansatte motta vanlig lønn når den overførte ferien tas.

Hvis ikke all ferie blir avviklet i løpet av 2019, og det heller ikke er inngått avtale om overføring av feriedager til 2020, har arbeidsgiver gjort seg skyldig i brudd på ferieloven. Alle utestående feriedager vil da automatisk bli overført til 2020, samtidig som arbeidsgiver risikerer å komme i erstatningsansvar.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver har oversikt over feriedagene de ansatte har til gode og en plan for hvordan disse dagene skal avvikles.