Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt?

​Et nytt ferieår går mot slutten; ferieåret 2018 avsluttes 31. desember. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode, er det viktig snarest å planlegge avviklingen av resten av feriedagene.

Feriedager til gode

​Det er arbeidsgivers ansvar å påse at all ferie avvikles i løpet av ferieåret, etter å ha drøftet med arbeidstaker. Det er nødvendig at arbeidsgiver benytter sin styringsrett med hensyn til fastsetting av ferie, dersom partene ikke blir enige.         

Arbeidstaker skal underrettes om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder i forveien, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for det. Dersom arbeidstaker kommer tilbake i arbeid etter sykefravær på slutten av året, vil slike særlige grunner kunne foreligge og arbeidsgiver må kunne fastsette ferie uavhengig av om det er mindre enn to måneder igjen. Ekstra ferieuken arbeidstakere over 60 år har krav på skal også avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstaker bestemmer i utgangspunktet selv tiden for denne ferien, men arbeidsgiver skal imidlertid varsles minst to uker i forveien.

Det er mulig å inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Ved avtalefestet ferie, utover lovfestet ferie på 4 uker og en dag (med tillegg av eventuelt ekstraferie for arbeidstaker over 60 år), kan også disse dagene avtales overført til påfølgende ferieår eller kompensert økonomisk uten ferieavvikling.

Etter endring i ferieloven per 1. juli 2018, er det ikke lenger adgang til å utbetale ikke avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. All lovbestemt ferie skal avvikles, forutsatt at den blir betalt ved feriepengeopptjening. Det er kun når arbeidsforholdet opphører at arbeidstaker har rett på feriepenger uten avvikling av ferie.

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Avtales det at ferie overføres til 2019, kommer feriepengene for disse dagene til utbetaling først når ferien tas. Mange virksomheter utbetaler feriepengene samlet i juni måned og betaler lønn de resterende 11 månedene i året. Dersom feriepengene allerede er blitt utbetalt, vil arbeidstaker motta vanlig lønn når den overførte ferien tas.

Hvis ikke all ferie blir avviklet i løpet av ferieåret, og det heller ikke er inngått avtale om overføring av feriedager til det påfølgende år, har arbeidsgiver gjort seg skyldig i brudd på ferieloven. Alle utestående feriedager vil automatisk bli overført, samtidig som arbeidsgiver risikerer å komme i erstatningsansvar.

Det er derfor viktig at det tas kontroll over feriedagene de ansatte har til gode. Dagene må enten avtales overført til 2019 eller de må planlegges avviklet snarest mulig.