Hvor sent kan man reklamere på en vare?

Publisert:

Et alminnelig spørsmål i kjøpsretten er hvor lenge en kjøper kan reklamere på kjøpet som følge av at han eller hun mener at varen er mangelfull. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven inneholder regler om dette, såkalte reklamasjonsfrister. Her ser vi på hvilke regler som følger av forbrukerkjøpsloven og som dermed gjelder ved salg av varer til forbrukere.

Poenget med reklamasjonsfrister er at kjøper må overholde slike frister for å kunne påberope seg mangler ved produktet. Det betyr at for eksempel varen kan være så mangelfull som bare det, men at kunden allikevel ikke kan kreve selger for noe dersom fristene ikke er overholdt.

Forbrukerkjøpsloven § 27 har to reklamasjonsfrister som begge må være oppfylt. Den ene er såkalt relativ, og krever at det reklameres innen rimelig tid etter at forbruker oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Denne fristen kan aldri være kortere enn to måneder etter at forbruker faktisk oppdaget mangelen.

Den andre fristen, og den vi skal fokusere på her, er den såkalt absolutte reklamasjonsfristen. Det heter i bestemmelsen at reklamasjonen må skje senest to år etter at forbrukeren overtok tingen, med mindre ”tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre”. Da gjelder en absolutt frist på fem år.

Spørsmålet er da om den solgte varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Det er ikke mulig å svare generelt på dette. Man har andre forventninger til en vaskemaskin enn man har til en skjorte. Her vil både markedsføringen av produktet, produsentens og den enkelte bransjes vurdering være sentral. Med varighet menes hvor lenge tingen kan fungere tilfredsstillene, ut fra forbrukerens forventning om varens tekniske holdbarhet ved normal bruk av tingen.

Hva menes så med at en vare skal være ment å vare vesentlig lenger? I dette ligger ikke at forventet varighet skal være fem år. I en dom i Høyesterett (den såkalte mobiltelefondommen) konkluderes det med at en forventet varighet på 3-4 fire år regnes som vesentlig lenger enn to år. Selv om dommen konkret gjelder mobiltelefoner, har denne vurderingen betydelig vekt også på andre områder.

Over ble det uttalt at man har tapt sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom man har oversittet reklamasjonsfristene. Det betyr imidlertid ikke at man automatisk har et krav mot selger selv om man har reklamert innen fristene. Forutsetningen for å kunne gjøre krav gjeldende er at det foreligger en mangel. Hva som skal til for at det foreligger en mangel må vurderes konkret, og kan derfor vanskelig omtales i denne artikkelen. Her vil vi bare peke på det opplagte ut fra det som følger over: En feil som er oppstått etter utløpet av varens normale holdbarhetstid, vil vanligvis ikke utgjøre en mangel ved varen, selv om reklamasjonsfristen på dette tidspunkt ikke skulle være utløpt. Et annet poeng er at selv om produktet som sådan har en forventet varighet på vesentlig mer enn to år, kan elementer i produktet være slitedeler som ikke har slik forventet holdbarhet. Et eksempel på dette er et pc-batteri. Selv om pcen har en absolutt reklamasjonsfrist på fem år, vil det at batteriet slutter å fungere etter to år ikke innebære at det foreligger en mangel, idet batterier har begrenset holdbarhet.