Hvordan bestride en sykmelding

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre dersom du får en mistanke om at en arbeidstaker som har levert sykmelding, egentlig ikke er syk?

​Bestemmelsene som regulerer dette finnes i folketrygdloven kapittel 8 om sykepenger om sykepenger. Retten til sykepenger skal gi arbeidstaker kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. 

Vilkår for å få sykepenger

Arbeidstaker har krav på sykepenger når han eller hun er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes en sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale forhold eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Arbeidstaker må dokumentere arbeidsuførheten med sykmelding eller egenmelding for å ha rett til sykepenger. Det er som hovedregel ikke anledning til å tilbakedatere en sykmelding til tidsrommet før arbeidstaker ble undersøkt av lege, jf. § 8-7 2. ledd.

Arbeidstaker må ha vært i arbeid minst fire uker før arbeidsuførheten inntrådte. Unntak fra opptjeningstiden gjøres for eksempel dersom arbeidstaker har vært i foreldrepermisjon. Tariffavtaler kan ha bedre bestemmelser.

Når kan arbeidsgiver bestride en sykmelding?

Hvis de overnevnte vilkår ikke er oppfylt, kan arbeidsgiver bestride sykmeldingen.
Dersom arbeidsgiver mener arbeidsuførheten skyldes sosiale forhold eller økonomiske problemer, er det grunn til å reagere da dette ikke gir rett til sykepenger. Dette kan for eksempel være når sykmeldingen skyldes konflikt på arbeidsplassen. Det er likevel viktig å være klar over at konflikten kan bli så omfattende at den påfører psykiske lidelser som likevel gir rett til sykepenger.

Arbeidsgiver kan også bestride en sykmelding dersom den er tilbakedatert og arbeidstaker har hatt anledning til å oppsøke lege før han/hun faktisk gjorde det.

Hvordan bestride en sykmelding?

Arbeidsgiver bør innkalle arbeidstaker til en samtale. Tillitsvalgt kan eventuelt også delta. Formålet med samtalen er å gi arbeidstaker anledning til å gi en forklaring. Med god dialog vil kanskje arbeidsgiver endre sin oppfatning av grunnlaget for sykmeldingen, og ikke lenger bestride den. Vil arbeidsgiver fortsatt bestride sykmeldingen, er det viktig å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden eller etter arbeidsgiverperioden dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger.

Arbeidsgiver må skrive et brev til arbeidstakers lokale NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren. Brevet må inneholde en redegjørelse for sykmeldingen(e) som bestrides og på hvilket grunnlag de bestrides. Det bør henvises til folketrygdloven § 8-22 hvor NAV skal betale sykepenger i arbeidsgiverperioden når arbeidsgiver ikke betaler. Mal for brev til NAV finner du ved å gå inn på Virkes medlemssider – Skjema og maler – Sykefravær.

Hva skjer etter at brevet er sendt inn?

Det er NAV som avgjør om en bestridt sykmelding fyller vilkårene for å få sykepenger. NAV har mer informasjon om arbeidstakers helsesituasjon enn arbeidsgiver og kan derfor foreta i en mer grundig vurdering.

Dersom arbeidsgiver gis medhold i klagen, mister arbeidstaker retten til sykepenger for det aktuelle fraværet. Det betyr at arbeidstaker har et udokumentert fravær og eventuelt bør få en advarsel fra arbeidsgiver.

Er NAV ikke enig i klagen, vil NAV utbetale sykepenger til arbeidstaker og kreve tilbakebetaling fra arbeidsgiver. NAV vil kunne beregne renter for beløpet.

Vedtaket kan eventuelt klages inn til Ankenemnda for sykepenger. Ankefristen er tre uker. Arbeidsgiver skal da ikke utbetale sykepenger før det foreligger et endelig vedtak i saken.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til arbeidsrett@virke.no.