Hvordan håndtere mobbing på arbeidsplassen

Publisert:

Arbeidsmiljøloven gir norske arbeidstakere vern mot trakassering, likevel opplever mange å bli utsatt for mobbing eller trakassering på jobben. Hvordan skal arbeidsgiver gå frem etter melding om at en ansatt blir mobbet?

Tre kolleger står i bakgrunnen og ler av kvinnen i front
Mobbing på arbeidsplassen kan oppleves veldig belastende for dem det gjelder

Hva er mobbing?

Arbeidsmiljøloven bruker ikke begrepet "mobbing", men har et forbud mot trakassering i § 4-3 (3) som også omfatter mobbing.

Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over lengre tid utsetter en eller flere andre personer for negative handlinger som oppfattes som sårende eller nedverdigende.Trakasseringen kjennetegnes ved at det er en opplevd ubalanse i styrkeforholdet mellom den som trakasserer og den som blir trakassert. Denne ubalansen kan skyldes forskjellig rang i virksomheten, men også sosiale, fysiske eller personlige forhold.

Trakasseringen består i krenkende handlinger, som både kan være direkte og indirekte. Det kan f.eks. omfatte handlinger som:

 • utskjelling
 • sårende bemerkninger,
 • underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner
 • utfrysning og sosial isolering
 • overflødiggjort eller forbigått
 • usaklig fratakelse eller reduksjon av ansvar og arbeidsoppgaver

Regnes alt som mobbing?

Det er vanskelig å fastlegge en standard for hvilke handlinger som er akseptable og hvilke som ikke er det. Det er f.eks. ikke utenkelig at tonen ansatte i mellom er røffere på et bilverksted enn på et aldershjem.

Hvilke handlinger eller unnlatelser som er trakasserende i arbeidsmiljølovens forstand, vil likevel bero på hva som ut fra en objektiv vurdering oppfattes som negativt i samfunnet til enhver tid. Det ligger implisitt i denne vurderingen at en del handlinger eller unnlatelser som oppleves som negative av den enkelte, likevel må tåles fordi de ligger innenfor grensen for normal og påregnelig adferd.

Hvordan håndtere mobbing?

Ingen sak med påstand om trakassering/mobbing skal avvises før den er undersøkt og fulgt opp. Arbeidsgiver må ta utgangspunkt i den utsattes opplevelse av hendelsen, selv om den som angivelig mobbet ikke "mente det".

Arbeidsmiljøloven påpeker at arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt, dersom noen ansatte melder fra om at de opplever arbeidssituasjonen sin som belastende. Dersom du som leder får melding om at noen opplever seg trakassert, anbefaler vi følgende:

 1. Saken må tas på alvor og få en rask og ryddig saksbehandling.
 2. Utvis forbeholdenhet både overfor den som påstås å trakassere og den som hevder å bli trakassert. Ikke dra forhastende slutninger.
 3. Foreta en upartisk undersøkelse. Alle involverte må få en rettferdig behandling, og oppleve at deres versjon av saken blir hørt. De må også få forelagt det andre har fremstilt av påstander eller synspunkter slik at de har mulighet til å imøtegå disse påstandene. Tillitsvalgt og/eller verneombud bør kobles inn i saken.
 4. Få partene til å beskrive det faktiske hendelsesforløpet, søk å unngå beskyldninger og vurderinger av den andres personlige egenskaper og oppførsel. Det er naturlig at de involverte partene har ulik oppfatning av hva som faktisk har skjedd. Som arbeidsgiver må du prøve å avdekke hva som faktisk har skjedd.
 5. På bakgrunn av samtalene må det trekkes en konklusjon om hvorvidt det har skjedd trakassering eller ikke. Undersøkelsene kan avdekke at det:

  a. ikke har skjedd trakassering/mobbing fordi handlingene ligger innenfor grensen av normal og påregnelig adferd. I slike tilfeller bør du som leder være oppmerksom på at den som urettmessig har fått anklage om trakassering mot seg, kan ha behov for hjelp til å gjenopprette forholdet til kollegaen som kom med påstanden.

  b. objektivt sett ikke er mobbing, men at det har foregått uønskede handlinger som gjør at virksomheten må iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte i virksomheten.

  c. er grunnlag for påstanden om trakassering/mobbing.
 6. Dersom konklusjonen er at det har skjedd trakassering eller mobbing, må det settes inn tiltak for at dette stopper og at slike hendelser unngås i fremtiden.

  a. Finn enkle og praktiske tiltak. Målet er ikke å finne syndebukker. Unngå å skape nye ofre. I grove tilfeller vil det likevel være riktig at arbeidsgiver straffesanksjonerer den/de som har trakassert. Sanksjonen må samsvare med alvorlighetsgraden av hendelsen.

  b. Sørg for at den som har vært utsatt for trakassering får nødvendig oppfølging, f.eks. gjennom bedriftshelsetjeneste

  c. Utarbeide rutiner, dersom virksomheten ikke har rutiner for hvordan håndtere trakassering/mobbesaker
 7. Avslutningsvis må arbeidsgiver lage en skriftlig redegjørelse over hva som er gjort for å løse den pågående arbeidskonflikten/mobbingen. Det er også viktig at du som arbeidsgiver har sørget for å dokumentere alle steg i prosessen skriftlig.