Hvordan innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år?

Medarbeidere i diskusjon

I dag er det ved lov fastsatt at bedriftsintern aldersgrense ikke kan være lavere enn 70 år. En lavere aldersgrense enn 70 år kan kun praktiseres dersom det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-13 a (2). Dette er imidlertid en snever unntaksregel, og det avgrenses mot bestemmelsen her.

Arbeidsgiver

​Kravene til en bedriftsintern aldersgrense på 70 år er i all hovedsak de samme som tidligere fremgikk av rettspraksis, men vilkårene er nå tydeliggjort i loven, og det fremgår av arbeidsmiljølovens § 15-13 a (3) at en slik aldersgrense bare kan fastsettes dersom den er;  

  • kjent for arbeidstakerne
  • praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og
  • arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende pensjonsordning

Aldersgrensen må også være nødvendig for å oppnå et saklig formål og den kan ikke være uforholdsmessig inngripende for arbeidstaker jfr. bestemmelsens 4. ledd.

Det er i tillegg lovfestet en drøftingsplikt for arbeidsgiver til å drøfte aldersgrensen med virksomhetens tillitsvalgte.

Nærmere om vilkårene

Arbeidsgiver har ansvar for å informere på en måte som er egnet til å gjøre aldersgrensen kjent for de ansatte. Det kreves ikke at arbeidsgiver må føre bevis for at hver enkelt ansatt i bedriften rent faktisk kjenner til aldersgrensen. Det avgjørende er hvor god informasjon er, og hvordan den er gitt.

Ordningen skal praktiseres konsekvent av arbeidsgiver. Det innebærer at grensen skal praktiseres strengt, og arbeidsgiver kan kun helt unntaksvis la enkelte arbeidstakere fortsette i virksomheten etter oppnådd aldersgrense. Forutsetningen er at det dreier seg om et fåtall tilfeller og at det er særlige og tidsavgrensede behov for at arbeidstaker fortsetter. I lovens forarbeider er det lagt til grunn at inntil 10 prosent av de ansatte får fortsette (over en periode på rundt 5 år) uten at det rokker ved inntrykket om at aldersgrensen er praktisert konsekvent.

Hvis bedriften reengasjerer tidligere ansatte, eller tar inn igjen ansatte som har sluttet ved oppnådd aldersgrense (f.eks. som innleide, selvstendige eller midlertidige ansatte) vil dette kunne få betydning ved vurdering av om kravet til konsekvent praktisering er oppfylt.

Tjenestepensjon

Det lovpålagte obligatoriske kravet til tjenestepensjon på to prosent sparing av lønn mellom 1 G og 12 G sammenholdt med folketrygden antas å dekke kravet til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Det følger av det departementet skriver i Prop. 48 L (2014-2015) s. 56 at ordningen sammen med utbetaling fra folketrygden vil ".... innebære at kravet om økonomisk sikkerhetsnett må anses innfridd for de fleste arbeidstakere."

Innføring av bedriftsintern aldersgrense

Arbeidsgiver skal som nevnt drøfte spørsmål om innføring av bedriftsintern aldersgrense med de tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir informert og sikre forankring i bedriften. Hvor omfattende drøftinger skal være og hvordan disse skal gjennomføres må vurderes i lys av bedriftens størrelse. Begrepet "tillitsvalgt" må forstås vidt, og betyr etter arbeidsmiljøloven en valgt representant for de ansatte. Drøftelsesplikten gjelder da også selv der bedriften ikke har tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.

Det bør settes opp et referat fra drøftelsene der det som et minimum fremgår hvilken informasjon som er gitt fra bedriftens side samt partenes respektive syn. Det bør presiseres at det er gjennomført drøftelser etter arbeidsmiljølovens § 15-13 a. Merk at ved uenighet er det arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten.

I etterkant av beslutningen om å innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år, bør det utarbeides interne retningslinjer og ordningen bør innarbeides i personalhåndbøker/standard ansettelseskontrakter. Videre bør det gis skriftlig informasjon til alle ansatte.

Det er til sist viktig å merke seg at hvis lavere aldersgrense enn 70 år er fastsatt i tariffavtale gjelder egne regler.

Virkes medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen for arbeidsrett eller sende oss en epost, ved behov for ytterligere avklaringer. Du når oss på 22 54 17 00 eller arbeidsrett@virke.no.