Innleie av arbeidskraft

Publisert:

Mange virksomheter ønsker å leie inn personell fremfor å ansette midlertidig i perioder med ekstra behov for arbeidskraft. Det er imidlertid viktig å ha oversikt over hvilke regler som da kommer til anvendelse.

I arbeidsmiljøloven skilles det mellom når en virksomhet leier inn personer fra et bemanningsbyrå, dvs. fra en utleievirksomhet (arbeidsmiljøloven § 14-12) og når man leier inn personell fra en virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (arbeidsmiljøloven § 14-13). I denne artikkelen behandler jeg de tilfellene hvor innleien skjer fra et bemanningsbyrå, dvs. en utleievirksomhet etter lovens § 14-12.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 at innleie fra en utleievirksomhet er tillatt "i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e." Merk at det er gjort unntak for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag etter bokstav f). Lovens henvisning til § 14-9 første ledd bokstav a til e betyr i realiteten at det bare er adgang til å leie inn en person dersom vedkommende alternativt kunne blitt lovlig midlertidig ansatt i virksomheten. Dette er et viktig vilkår som innleievirksomheten har plikt til å påse er oppfylt forut for innleien.

At man kan leie inn personell på samme vilkår som man kan ansette midlertidig, innebærer for det første at det normalt er lovlig å leie inn en person som vikar for en eller flere ansatte som er i permisjon, sykemeldt, under ferieavvikling etc.
Det er også lovlig å leie inn en person når "arbeidet er av midlertidig karakter". Denne innleiemuligheten omfatter ikke bare innleie for å utføre for eksempel et tidsavgrenset prosjektarbeid som virksomheten ordinært ikke driver med, men omfatter også at man kan leie inn personell for å dekke arbeidskraftbehov når det er sesongmessige svingninger i varehandelen og annen sesongpreget virksomhet. Det samme gjelder andre typer kortvarige og uforutsette arbeidstopper selv om dette ikke er knyttet til sesongavhengighet. Det vil også være adgang til å leie inn personell for å dekke tidsavgrenset arbeidskraftbehov som er normalt og gjentas årlig, som for eksempel julehjelp.
Såkalt "try and hire" er ikke tillatt. Dette innebærer leie av en vikar for et nærmere bestemt tidsrom med sikte på senere ansettelse hos oppdragsgiver. Ser derimot innleiebedriften etter å ha hatt en lovlig innleie at det er grunnlag for fast ansettelse som følge av et senere oppstått løpende arbeidskraftbehov, bør det ikke være noe i veien for å kunne tilby vedkommende fast stilling. Men det er lite sannsynlig at dette kan forutses alt ved innleieforholdets begynnelse, og følgelig skal det ikke tas inn i kontrakten formuleringer som for eksempel "med rett til fast ansettelse..".

Dersom en virksomhet leier inn den samme personen for lang tid (henholdsvis sammenhengende over tre år (vikariat) eller fire år (midlertidig karakter), fremgår det av loven at vedkommende får samme stillingsvern som fast ansatte i innleievirksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 fjerde ledd som viser til § 14-9 sjette ledd. Følgelig opphører i slike tilfeller ikke arbeidsforholdet automatisk når arbeidskontrakten utløper, slik det vanlige er ved midlertidige ansettelse og innleie.

En viktig konsekvens av at lovens bestemmelser for lovlig innleie brytes, er at den innleide kan gå til domstolene og kreve fast arbeidsforhold hos innleiebedriften, selv om vedkommende aldri har vært formelt ansatt i innleiebedriften. Vedkommende kan også kreve erstatning. Reglene for dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-14.

En særregel for tariffbundne bedrifter er at arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, fritt kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, altså uavhengig av vilkåret om midlertidig behov. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd.

Vi anbefaler at de virksomheter som vurderer å leie inn personell og er i tvil om innleien vil være lovlig, kontakter Virkes rådgivningstelefon for bistand før innleie iverksettes.