Innleiers solidaransvar for lønn

Publisert:

Vi har tidligere omtalt endringene i arbeidsmiljøloven som følge av det såkalte "Vikarbyrådirektivet", se blant annet  "Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie fra nyttår 2013 " og artikkelen "Presisering av likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidskraft" av 29. mai 2013.

Den 1. juli 2013 trådte det såkalte solidaransvaret i kraft. Dette innebærer at innleier er solidarisk ansvarlig med bemanningsbyrået for at den innleide får lønn og feriepenger i henhold til likebehandlingsprinsippet.

Solidaransvaret følger av arbeidsmiljøloven § 14-12c første ledd:

”Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 14-12 a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet.”

I utgangspunktet er det bemanningsbyrået som er ansvarlig for at den utleide får riktig lønn og feriepenger. Solidaransvaret innebærer imidlertid at en innleid, som kan dokumentere at han/hun har fått for lite lønn eller feriepenger, kan rette kravet mot innleier. Et slikt krav må fremsettes skriftlig innen tre måneder etter forfall og innleier har da tre uker på seg til å betale etter at kravet er mottatt. Solidaransvaret gjelder ikke ved konkurs.

En innleievirksomhet som utbetaler lønn eller feriepenger etter solidaransvaret, kan kreve disse pengene tilbake fra bemanningsbyrået (regress).

Vi viser i den sammenheng til opplysningsplikten som er regulert i arbeidsmiljøloven §§ 14-12b og 14-12c. For det første skal innleier opplyse bemanningsforetaket om hvilke lønns- og arbeidsvilkår den innleide ville fått ved ansettelse i innleievirksomheten. For det andre skal bemanningsforetaket opplyse innleievirksomheten om hvilke lønns- og arbeidsvilkår den ansatte faktisk har, dersom innleievirksomheten ber om det. En grundig etterlevelse av opplysningsplikten vil minske faren for at solidaransvaret blir aktualisert, og på den annen side gi et bedre grunnlag for eventuelt å kunne kreve regress.