Kameraovervåking og elektronisk kjørebok – nye og enklere regler

Publisert:

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative arbeidet med personopplysninger.

Overvåkningskamera

Hovedregelen er at man skal melde fra til datatilsynet eller søke konsesjon når man håndterer personopplysninger, men det finnes unntak fra denne regelen.

Listen over disse unntakene er nå utvidet.

På tross av endringene er det viktig å huske på at de grunnleggende lovkravene til overvåkingen fortsatt skal være oppfylt.

Endringer i meldeplikten

Fra 1. januar er følgende behandlinger av personopplysninger ikke lengre meldepliktige:

  • Kameraovervåking
  • Elektronisk kjørebok
  • Flåtestyring
  • Adgangskontrollogger

Endringer i konsesjonsplikt

På samme måte som for meldeplikten utvides nå listen over unntak fra konsesjonsplikten og følgende er derfor hverken meldepliktige eller konsesjonspliktige:

  • Klientregistre*
  • Pasientopplysninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  • Hvitvaskingsregistre
  • Behandlinger i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i lov
  • Varsling av kritikkverdige forhold
  • Behandling av personopplysninger som brukes i legemiddelovervåking og rapportering av bivirkninger

På tross av forenklingene er reglene for behandling av personopplysninger fortsatt innviklede og vi anbefaler alle våre medlemmer å sette seg inn i reglene. Les mer om kontroll og overvåking på Virkes hjemmesider her eller hos Datatilsynet.

Virke støttet endringsforslagene. Vårt høringssvar kan leses her >>