Når er det lov med kameraovervåking på arbeidsplassen?

Overvåkningskamera i butikk

Noen virksomheter har kontinuerlig overvåking av virksomhetens lokaler. Når det gjelder overvåking der ansatte ferdes må det tas flere hensyn. Her er hva du som arbeidsgiver må vite om kameraovervåking av ansatte.

Kameraovervåkingens formål er essensielt

Kameraovervåking av steder der kun de ansatte ferdes er i de fleste tilfeller tillatt der overvåkingen er begrunnet i sikkerhetshensyn eller hensynet til liv og helse. For eksempel vil overvåking som regel tillates der tiltaket kan avdekke sikkerhetsrisiko ved produksjonen. Overvåking er i mange tilfeller også tillatt der formålet er å bekjempe kriminalitet fra utenforstående, for eksempel ran og voldshandlinger. Dette gjelder likevel bare for de områdene av virksomheten hvor slik risiko foreligger. Iverksettes overvåkingen også i områder av virksomheten hvor risikoen for kriminalitet fra utenforstående er liten, vil tiltakets omfang kunne gjøre overvåkingen ulovlig. Virksomheten må derfor foreta en konkret vurdering av hvilke områder det foreligger en særskilt risiko for kriminalitet før tiltaket iverksettes.

Mistanke om svinn og underslag kan i noen tilfeller gi lov til overvåking

Lovligheten av kameraovervåkingen utover disse tilfellene skaper ofte tvil. Slik overvåking må være begrunnet i et særskilt behov. Et praktisk tilfelle er der det foreligger mistanke om svinn og underslag fra egne ansatte. Kameraovervåking fremstår da som et effektivt og egnet tiltak for å avklare mistanken. Foreligger et dokumentert problem med svinn, eller en konkret fare for tyveri og underslag vil kameraovervåking kunne aksepteres. I og med at man alltid skal ta i bruk det minst inngripende tiltaket må imidlertid andre tiltak vurderes først. Arbeidsgiver bør derfor dokumentere at andre muligheter er vurdert før kameraovervåking iverksettes.
Måling av arbeidsinnsats er ikke god nok grunn til overvåking
Kameraovervåking med det formål å kontrollere ansattes arbeidsinnsats vil som regel ikke bli akseptert. Overvåkingsbilder som er tatt opp med grunnlag i andre lovlige formål kan heller ikke brukes for å se om de ansatte jobber godt nok. Mangler ved arbeidsutførelsen bør derfor følges opp på andre måter enn ved overvåkning, for eksempel ved skriftlig dokumentasjon på avviket, og konkrete tilbakemeldinger til den enkelte.

Overvåking som kontrolltiltak

Skal kameraovervåking anvendes som kontrolltiltak må vilkårene i arbeidsmiljøloven kapittel 9 foreligge. Det innebærer krav om saklig grunn og at tiltaket ikke må være uforholdsmessig. Disse vurderingene vil langt på vei sammenfalle med kravet om særskilt behov, men det bør vises at en vurdering også er foretatt etter denne bestemmelsen. I tillegg skal tiltaket drøftes med de tillitsvalgte, og de ansatte som berøres skal informeres om tiltakets formål, konsekvenser og gjennomføring. Kontrolltiltak skal også jevnlig vurderes. Endringer hos arbeidsgiver kan medføre at det ikke lenger er behov for å opprettholde kontrolltiltaket. Kontrolltiltaket skal i så fall avsluttes.

Huskeliste:

  • Forhåndsvurdering: Før overvåking iverksettes må det foretas en vurdering av om den aktuelle overvåkingen er i samsvar med personopplysningslovens regler, og om formålet utgjør saklig grunn til overvåkingen. Overvåking av virksomhetens lokaler krever grunnlag i personopplysningslovens alminnelige regler. Overvåking der kun de ansatte ferdes kan bare iverksettes der det er nødvendig for å forebygge farlige situasjoner, ivareta de ansattes eller andres sikkerhet eller der det foreligger et særskilt behov. Det vil si at det i en butikk kan være saklig å overvåke en kasse hvor pengene oppbevares, men ikke resten av området bak disken. Begrunnelsen for kameraovervåkning må derfor knyttes til området som skal overvåkes.
  • Definer formålet: Formålet med overvåkingen er sentralt for å vurdere lovligheten og rekkevidden av tiltaket, og bør derfor defineres tydelig før overvåkingen iverksettes.
  • Dokumentasjon: Det anbefales også at det dokumenteres at andre tiltak enn kameraovervåking er vurdert, men ikke funnet tilstrekkelig.
  • Informasjon: Regelverket krever videre at tillitsvalgte og ansatte involveres og informeres. Det bør derfor gjennomføres en prosedyre som ivaretar kravet til involvering og informasjon før tiltaket iverksettes.

Har du spørsmål? 

For spørsmål i slike saker, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller send en e-post til