Kan arbeidsgiver endre de ansattes pensjonsordning?

Publisert:

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en kollektiv tjenestepensjon for sine ansatte. Endringer i lovverk, samfunnsforhold eller i bedriftens økonomiske situasjon kan medføre at arbeidsgiver på et gitt tidspunkt må vurdere den eksisterende pensjonsordning.

Diskusjon på kontoret
"Fokus Bank-dommen" er bakteppet for dagens jus på en onsdag. Her tok Høyesterett stilling til hvilken grad arbeidsgiver ensidig kan endre bedriftens kollektive pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert.

Vi skal se nærmere på i hvilken grad arbeidsgiver ensidig kan endre bedriftens pensjonsordning.

I hvilken grad arbeidsgiver ensidig kan endre bedriftens kollektive pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert tok Høyesterett stilling til i "Fokus Bank – dommen". I denne saken besluttet Fokus Bank ensidig å endre fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning, noe som innebar at de ansatte fikk en mindre gunstig pensjonsordning. Høyesterett uttalte at når pensjonsordningen ensidig er innført av bedriften og betalt av arbeidsgiver kan arbeidsgiver som utgangspunkt ensidig foreta en slik endring, uten at de ansatte kan motsette seg dette.

Konklusjonen er at arbeidsgiver som hovedregel kan endre bedriftens pensjonsordning til en mindre gunstig ordning for de ansatte.

Fremgangsmåte

Prosessen med å endre pensjonsordningen må gjennomføres i samsvar med visse saklighetsprinsipper. Beslutning om endring må være truffet på forsvarlig grunnlag og saksbehandlingen må være tilfredsstillende. I "Fokus - Bank dommen" uttalte retten at det trolig var grenser for hvilke endringer arbeidsgiver ville være berettiget til å foreta. Dersom endringen vil medføre vesentlig forringelse av de ansattes pensjonsrettigheter, kan dette ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett, dette må i tilfellet vurderes konkret.

Arbeidsgiver må også følge korrekt saksbehandling. I bedrifter med flere enn 15 ansatte krever Foretakspensjonsloven at det skal være opprettet en styringsgruppe for tjenestepensjonsordningen, hvor blant annet endringer skal behandles. For bedrifter med mindre enn 15 ansatte bør endringen drøftes med tillitsvalgte eller i Arbeidsmiljøutvalget. Videre bør de ansatte informeres om mulige endringer i god tid før de gjennomføres.

Forutsetninger for endringsadgang

Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger virksomheter å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Det vil være i strid med loven å gjøre endringer som gir arbeidstakerne dårligere betingelser enn lovens krav.

Er bedriften bundet av tariffavtale hvor innholdet i pensjonsordningen er nærmere beskrevet, kan ikke arbeidsgiver endre pensjonsordningen. Dette vil være et brudd på tariffavtalen.

Dersom det er inntatt konkrete forpliktelser om pensjonsordningen i den ansattes individuelle arbeidsavtale, kan arbeidsgiver være avskåret fra å gjøre endringer. En generell henvisning til bedriftens pensjonsordning, slik som arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav i) pålegger, fratar ikke arbeidsgiver endringsadgangen. Dersom arbeidsavtalen imidlertid gir en nærmere beskrivelse av vilkårene i pensjonsordningen, uten at det er tatt noe forbehold om endringsadgang, kan arbeidsgiver ha bundet seg til ikke å gjøre endringer. Har arbeidsgiver eksempelvis benyttet pensjonsordningen aktivt i rekrutteringsøyemed eller i lønnsforhandlingene kan det være at pensjonsordningen må anses som en del av den samlede lønnspakken, slik at arbeidsgiver er fraskrevet endringsadgang. Det må i en slik situasjon foretas en helhetsvurdering av avtaleinngåelsen.

Praktisk råd

For å unngå tvil om arbeidsgiver kan ha bundet seg til ikke å gjøre endringer i pensjonsordningen, råder vi til at det i arbeidsavtalen inntas en passus hvor det eksempelvis fremgår at "arbeidsgiver står fritt til å endre eller avvikle pensjonsordningen". Dersom bedriften tar et tydelig forbehold om at det kan skje endring i pensjonsordningen, vil ikke de ansatte kunne påberope seg en berettiget forventing om at det ikke vil kunne skje endringer i fremtiden.

Dersom du vurderer å gjøre endringer i virksomhetens pensjonsordning råder vi til å ta kontakt med Virke i en tidlig fase, slik at endringsadgangen er avklart før man går i dialog med de ansatte.