Kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden?

Publisert:

I starten av et ansettelsesforhold kan det være lurt å avtale prøvetid. Formålet med prøvetid er å gi både arbeidstaker og arbeidsgiver anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. Prøvetiden kan i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-6 (3) avtales for en periode på inntil seks måneder. Arbeidsgiver kan likevel på visse vilkår forlenge den avtalte prøvetiden utover 6 måneder.

Vilkår for å forlenge prøvetiden

1. Fraværet må skyldes arbeidstaker

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Dette kan typisk være sykefravær eller permisjon i prøvetiden. Har eksempelvis arbeidstaker vært sykmeldt i 4 uker, kan prøvetiden forlenges tilsvarende. Også ved delvis sykemelding kan prøvetiden forlenges tilsvarende og det må regnes ut hvor mange dager fraværet totalt har utgjort. Fravær som skyldes forhold på arbeidsgivers side, f.eks. permittering, gir ikke adgang til å forlenge prøvetiden.

2. Forlengelsen må være skriftlig avtalt

Forlengelse av prøvetiden kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette. Det kan være hensiktsmessig å ta inn en formulering om dette i ansettelsesavtalen og på denne måten sikre seg adgang til å forlenge prøvetiden. Virke har utarbeidet en standard arbeidsavtale hvor dette er hensyntatt.

3. Arbeidstaker må skriftlig orienteres om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden

I tillegg til at forlengelse av prøvetiden må skriftlig avtales på forhånd, er det også et vilkår at arbeidsgiver har skriftlig orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det betyr at dersom arbeidsgiver ønsker å forlenge prøvetiden tilsvarende arbeidstakers fravær, må arbeidsgiver gi arbeidstaker en skriftlig beskjed om dette før prøvetiden utløper. Det kan være lurt at lengden på forlengelsen fremgår av den skriftlige orienteringen.

Følg opp den ansatte i prøvetiden

Virke anbefaler at det avtales prøvetid, at prøvetiden settes til 6 måneder og at prøvetiden brukes godt. Med det siste menes at arbeidsgiver følger opp den ansatte og gir tilstrekkelig opplæring, instruksjon og veiledning. Den ansatte må også få tilbakemelding dersom arbeidsgiver mener at arbeidsprestasjonen ikke er tilstrekkelig. Dersom ansettelsesforholdet ikke fungerer og dette skyldes arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet, har arbeidstaker et noe svakere oppsigelsesvern i prøvetiden og oppsigelsestiden er kortere. Ved en eventuell tvist om oppsigelsens rettmessighet, har arbeidstaker i prøvetid som hovedregel ikke rett til å stå i stilling. Du kan lese mer om oppsigelse i prøvetiden her.

Har du spørsmål om forlengelse av prøvetid?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til