Kan arbeidsgiver kreve politiattest ved ansettelse?

Publisert:

​ Virke blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om man ved ansettelse kan kreve at søker fremlegger politiattest (vandelsattest). En slik attest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.

Reglene er strenge og det er kun i et begrenset antall yrker arbeidsgiver kan kreve fremlagt politiattest. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.

Politiregisterloven

inneholder regler for politiattest, hvilke formål som kan berettige bruk av politiattest, og hva en politiattest kan inneholde. Selve bestemmelsene om utstedelse av politiattest finnes derimot i den enkelte særlov som gjelder for det aktuelle samfunnsområdet. I politiregisterforskriften finner man hjemmel for å utstede politiattest på områder som ikke er lovregulert.  

Når kan arbeidsgiver kreve at søker fremlegger politiattest?
For at arbeidsgiver skal kunne kreve fremlagt politiattest fra søkere til en stilling må det uttrykkelig fremgå av lov eller forskrift.

Eksempler på yrkesgrupper der dette fremgår av lov er ansatte ved skoler (opplæringsloven § 10-9), ansatte i barnehage (barnehageloven § 19) og ansatte i vaktselskap (vaktvirksomhetsloven § 8).

Andre grupper som for eksempel ansatte ved fritidsklubber, barneleire, incestsentre eller låsesmeder kan også møte krav om politiattest. Dette er i så fall hjemlet i politiregisterforskriften kapittel 34.

Politiets opplisting av formålene finner du her.

Når det ikke er hjemmel for å kreve politiattest, har arbeidsgiver heller ikke anledning til å be om en egenerklæring hvor søker bekrefter at vedkommende ikke har noe negativt registrert på vandelen sin.

Skal det fremgå av stillingsannonsen at det kreves politiattest?
Det er ikke et krav, men det anbefales at dette fremgår av stillingsannonsen. Både av hensyn til søkerne og også med tanke på at det er noe saksbehandlingstid hos politiet. Når det fremgår av annonsen unngår man at rekrutteringsprosessen blir unødvendig forsinket.

Gjør samtidig oppmerksom på at politiattest skal foreligge før ansettelse i barnehage. Dette fremgår av § 4 i Forskrift om politiattest i barnehager som trådte i kraft 1. desember 2015.

Hvor lenge kan arbeidsgiver oppbevare politiattesten?
Det fremgår av politiregisterforskriften § 37-2 at politiattesten skal oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet. Hva som oppfattes som nødvendig vil variere. Utgangspunktet er at nødvendighetskravet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet. Likevel vil behov for å kunne dokumentere at vandelskontroll ble foretatt kunne gjøre det nødvendig å oppbevare politiattesten lenger. Når det ikke lenger er nødvendig for formålet skal attesten tilintetgjøres/makuleres.

Etter politiregisterloven § 43 er det mulig å be om utlevering av nye eller oppdaterte opplysninger dersom vilkårene for utstedelse av politiattest fortsatt er tilstede.

Hvordan kan arbeidsgiver da sikre seg mot å ansette feil person?

Når man ansetter er det viktig å gjøre grundige vurderinger og selvfølgelig sjekke referanser. Se gjerne våre faktaark

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller sende en e-post til.