Kan arbeidsgiver nekte ansatte å røyke i arbeidstiden?

Publisert:

Arbeidsgiver har ansvar for det totale arbeidsmiljøet, noe som betyr at arbeidsgiver blant annet skal sørge for at ingen utsettes for røyk på arbeidsplassen. Fra 1. juli 2014 skal det som hovedregel ikke lenger være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen. Tobakkskadeloven finner du på www.lovdata.no .

Dette følger av tobakkskadeloven § 25 som sier at luften skal være røykfri i lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang, samt i møterom, arbeidslokaler og institusjoner. Begrunnelsen for dette er blant annet at personer med allergi og astma skal kunne arbeide på en hvilken som helst arbeidsplass.
Tidligere kunne arbeidsgiver tillate røyking på enkeltkontorer der kun en person oppholdt seg. Etter endringen 1. juli 2014 omfatter forbudet også røyking på enkeltkontorer. Røykeforbudet for derimot ikke anvendelse på hjemmekontor.
Unntak kan gjøres der arbeidstaker ikke kan forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden. Da kan arbeidsgiver tillate røyking i særskilte angitte rom. Det forutsetter imidlertid at det da stilles tilsvarende røykfrie oppholdsrom av minst samme standard til disposisjon.
Arbeidsgiver kan ikke nedlegge totalforbud mot røyking så lenge dette skjer utenfor arbeidsplassen, men arbeidsgiver behøver ikke å ta hensyn til at arbeidstaker har tilstrekkelig tid til å forlate arbeidsplassen for å kunne røyke. Arbeidstaker har altså ikke krav på egne eller lengre pauser for å kunne ta seg en røyk.
Kan arbeidsgiver nekte å ansette røykere?
Vi har per i dag ikke et lovverk som forbyr diskriminering av røykere. Det innebærer at arbeidsgivere i utgangspunktet kan søke etter arbeidstakere som ikke røyker uten å bryte diskrimineringsregelverket. Det er heller ikke et regelverk som forbyr arbeidsgiver å stille spørsmål til kandidaten om denne røyker.
På den annen side; kriteriene som legges til grunn ved ansettelse må være saklig begrunnet. Det betyr at man må ha en saklig grunn for å nekte ansettelse av en som røyker. Her må det derfor gjøres en konkret vurdering av arbeidsplassen og de arbeidsoppgaver som ligger til stillingen sett opp mot de ulemper røyking innebærer før man kan si at arbeidsgiver kan nekte å ansette en røyker. Et generelt ønske om en sunn eller røykfri arbeidsplass er ikke i seg selv tilstrekkelig. Derimot kan det kanskje være et saklig argument dersom arbeidet innebærer tett kontakt med andre mennesker, for eksempel om man skal ansette en sykepleier på en nyfødtavdeling ved et sykehus. I tobakkskadeloven §§ 26 og 27 er det også innført et tobakkforbund i barnehager og på skoler.
Kort om røyking og serveringssteder
Det er ikke tillatt å røyke i lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke. Dette gjelder også kantiner og spiserom. På uteserveringer kan røyking tillates dersom avskjermingen ikke begrenser tiltrekkelig naturlig ventilasjon, og røyking ikke blir til plage.
For at dette skal være lovlig forutsetter det at røyk fra uteserveringen ikke siver inn i lokalene samt at uteserveringen ikke må være så avskjermet at den i realiteten oppfattes som å være ”inne”. Det betyr at eventuelle levegger ikke bør være høyere enn til (sittende) skulderhøyde når det også er tak/markise over uteserveringen. Røykeforbudet skal merkes med godt synlige skilt.
Tilsyn med tobakkskadeloven
Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at loven overholdes i arbeidslokaler. For andre lokaler som omfattes av tobakkskadeloven er det kommunen som er tilsynsmyndighet. Dette fremgår av loven § 29.